DPS005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
blokově. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 13. 10. 13:00–14:40 J31, 15:00–16:40 J31, Pá 27. 10. 13:00–14:40 J31, 15:00–16:40 J31, Pá 24. 11. 13:00–14:40 J31, 15:00–16:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: !UZB005
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V předmětu jsou propojeny tři blízké disciplíny: speciální pedagogika, pedagogická diagnostika a školní poradenství. Centrem zájmu všech těchto disciplín jsou (nejen) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Ve speciálně pedagogické části porozumí studenti problematice žáků se SVP a zvládnou vybrané postupy práce s nimi. Budou připraveni na realizaci inkluzívního vzdělávání. V diagnostické části student porozumí různým uchopením pedagogické diagnostiky, jejím vymezením, rozezná různé druhy diagnóz, porozumí kvalitativnímu přístupu v pedagogické diagnostice, porozumí smyslu diagnostického měření ve vzdělávání a porozumí kvantitativním přístupům v pedagogické diagnostice. Osvojí si vybrané metody pedagogické diagnostiky založené na metodologických postupech pedagogického a psychologického výzkumu. V poslední části pak získá poznatky o školním poradenství, seznámí se s rolí vnějších poradenských subjektů i práci školních poradenských pracovišť. Ve všech těchto částech, zejména v oblasti pedagogické diagnostiky je kladen důraz na empirické zakotvení používaných postupů vycházejících z existujícího výzkumu pedagogicko-psychologických jevů. K tomu jsou studentům tyto základní postupy empirické vědy představeny.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: • vysvětlit a při své výchovně-vzdělávací činnosti reflektovat principy inkluzivního vzdělávání na úrovní kultury, politiky a praxe školy; • dokáže kriticky uvažovat o vlastním postoji k inkluzivnímu vzdělávání a vlastních schopnostech vytvářet inkluzivní prostředí ve školní třídě; • bude schopen zorganizovat, efektivně komunikovat a vést práci multidisciplinárního týmu; • ve spolupráci s rodiči, žákem a poradenským zařízením dokáže vypracovat individuální vzdělávací plán, resp. plán pedagogické podpory; • bude znát základní metody a formy práce s heterogenní skupinou (adaptace způsobů zprostředkování učiva, výukových materiálů, organizačních forem práce, uspořádání třídy, hodnocení, atd.) a bude je umět vhodně použít ve výuce; • dokáže modifikovat učební materiály a aktivity s ohledem na potřeby žáků; • bude znát standardně užívané kompenzační pomůcky, speciální učební pomůcky a podpůrné nebo náhradní komunikační systémy pro žáky se SVP.
Osnova
 • 1. Skupiny žáků se SVP ve školním prostředí (rozumové handicapy, smyslové a tělesné vady, hraniční žáci, nadaní žáci, žáci s poruchami učení a chování, cizinci a žáci sociálně znevýhodnění). Charakteristika těchto skupin ve vztahu k disciplínám speciální pedagogiky.
 • 2. Možnosti práce s jednotlivými skupinami žáku se SVP ve školním prostředí. Podpůrná a vyrovnávací opatření. Legislativa věnovaná žákům se SVP. Integrace a inkluze. Individuální vzdělávací plány.
 • 3. Sociálně-patologické jevy ve školním prostředí (lhaní a podvody, záškoláctví, útěky a toulavost, kouření, alkoholismus, zneužívání drog, sexuální přestupky, agrese, vandalismus, krádeže, šikana, sebepoškozování, sebevražedné úmysly aj.).
 • 4. Prevence ve škole. Možnosti a limity prevence ve školním prostředí. Podpora zdraví ve škole.
 • 5. Diagnostika v práci učitele, oblasti pedagogické diagnostiky. Diagnózy v pedagogickém prostředí, diagnostický postup a diagnostické metody. Pedagogická, speciálně-pedagogická a psychologická diagnostika.
 • 6. Základní metodologické postupy pedagogicko-psychologického výzkumu a možnosti jejich využití v diagnostické a další práci učitele.
 • 7. Poradenské služby škole (školní poradenská pracoviště /výchovní poradci, školní metodici prevence, školní psychologové, školní speciální pedagogové/, specializovaná poradenská zařízení /pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče/). Role neziskových organizací.
Literatura
  povinná literatura
 • GAVORA, Peter. Akí sú moji žiaci? : pedagogická diagnostika žiaka. 2., aktualiz. vyd. Nitra: Enigma, 2010. 216 s. ISBN 9788089132911. info
  doporučená literatura
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. 2., doplněné a aktualizova. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 398 stran. ISBN 9788075520142. info
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 343 s. ISBN 9788073576790. info
  neurčeno
 • SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplně. Praha: Grada, 2016. 162 stran. ISBN 9788027100958. URL info
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 343 s. ISBN 9788073576790. info
 • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 2. nezměněné vydání. Praha: Karolinum, 2011. 270 stran. ISBN 9788024619163. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Speciální pedagogika. In Baštecká, B. (ed.). Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie. Vydání první. Praha: Portál, s.r.o., 2009. s. 375-379. 1615. publikace. ISBN 978-80-7367-470-0. info
 • SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3. info
 • SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3. info
 • Integrativní speciální pedagogika : integrace školní a sociální. Edited by Marie Vítková. 2. rozšířené a přepraco. Brno: Paido, 2004. 463 stran. ISBN 8073150719. info
 • DITTRICH, Pavel. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Vyd. 2., upr. Jinočany: H & H, 1993. 121 s. ISBN 8085467062. info
Výukové metody
Kurz je postaven na čtyřech pilířích: přednášce vyučujícího, samostudiu odborných textů, skupinové a individuální práci studentů na seminářích a aktivní diskusi studentů a vyučujícího. Studenti prakticky využijí vybrané diagnostické a výzkumné metody a interpretují výsledky práce.
Studenti společně s vyučujícím analyzují pedagogicko–psychologické (poradenské) a speciálně–pedagogické nálezy žáků se SVP.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test, průběžné hodnocení práce studentů během výuky.
Informace učitele
Pro studenty (nejen) kombinovaného studia je připravena e-learningová podpora v e-learningovém prostředí ISu. Studentům jsou zde k dispozici materiály k jednotlivým vyučovaným tématům (prezentace, texty, odkazy na zdroje). E-learningového prostředí umožňuje i e-diskuse k jednotlivým tématům a textům, k dispozici je „úschovna“ prací („odevzdávárna úkolů“). Tyto možnosti jsou při výuce standardně využívány a elektronická podpora je průběžně doplňována a inovována. Studenti mají za úkol prostudovat školní vzdělávací program vybrané školy a vyhledat v něm opatření vztahující se k péči o žáky se SVP. Tato opatření jsou pak diskutována na seminářích (konzultacích). Dalším úkolem je prostudování minimálního preventivního programu zvolené školy, jeho analýza a diskuse.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Rozvrh naleznete na webových stránkách Ústavu pedagogických věd: http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/vzdelavani/doplnujici-pedagogicke-studium-dps.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/DPS005