DSMA09 Úvod do metodologie studia dějin starověku

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 A24
Předpoklady
!( OBOR ( DST ) && TYP_STUDIA ( B ))
Znalost základů dějin celého starověku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Podat studentům návody na metodologicky správná řešení určitých základních metodologických otázek starověkých dějin. Řízenou samostatnou prací je vést k řešení vybraných okruhů drobnějších metodologických problémů.
Výstupy z učení
Studenti díky absolvování:
- budou schopni samostatně vyhledávat a charakterizovat různé problémy historického vývoje ve starověku;
- seznámí se se základními možnostmi jejich řešení;
- připraví se na zvládnutí metodologické stránky svých závěrečných prací.
Osnova
 • Sylabus předmětu je obměňován.
 • Základní témata:
 • 1) Definice obecného pojmu starověký stát a charakteristika různých typů států ve starověku.
 • 2) Metodologické otázky přechodu od rodově kmenové společnosti ke státu ve starověkém Orientu a v antice.
 • 3) Definice pojmů z oblasti vlády a administrativy starověkých států.
 • 4) Definice sakrální vlády.
 • 5) Charakteristika zemědělských a nomádských států.
 • 6) Práce s prameny obsahujícími státoprávní terminologii.
 • 7) Rozdíly mezi římským principátem a dominátem.
 • 8) Metodologická charakteristika tzv. barbarských států mezi antikou a středověkem.
 • 9) Metodologie zkoumání raných a pozdějších byzantských dějin.
 • 10) Textově kritická analýza antických pramenů.
 • 11) Textově kritická analýza byzantských pramenů.
 • 12) Textově kritická analýza pramenů k přechodnému období mezi antikou a středověkem.
 • 13) Problematika starověkého absolutismu.
Literatura
  povinná literatura
 • Cambridge Ancient History I-XII
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Marek MEŠKO a Anna ŽÁKOVÁ. On Research Methodology in Ancient and Byzantine History. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2015. 193 s. ISBN 978-80-210-7946-5. Čítárna Munispace info
 • ČEŠKA, Josef. Textová kritika ve filologické praxi. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1973. info
  doporučená literatura
 • MOMMSEN, Th. Römisches Staatsrecht I-III. 1817-1903.
 • DVOŘÁK, Tomáš, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Zdeňka STOKLÁSKOVÁ a Martin WIHODA. Úvod do studia dějepisu 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 164 s. ISBN 978-80-210-7012-7. Digitální knihovna FF MU info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Bič boží-sakrální král. In Bořivoj, Marek. Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat. Vyd. 1. Praha: Jednota klasických filologů, 2013. s. 195-204, 10 s. ISBN 978-80-904945-2-7. info
 • VACULÍK, Jaroslav a František ČAPKA. Úvod do studia dějepisu a historický proseminář. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-5683-1. info
 • ČEŠKA, Josef. Zánik antického světa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000. 277 s. ISBN 8070213868. info
 • ČAPKA, František, Otto ZWETTLER a Jaroslav VACULÍK. Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce. In Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. ISBN 80-210-1366-4. info
 • PETRÁŇ, Josef. Úvod do studia dějepisu. 3, Nauka o historických pramenech [Petráň, 1983]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 207 s. info
Výukové metody
Kombinace metodologického školení vyučujícím a řízeného samostatného řešení vybraných metodologických otázek studenty.
Diskuse ke všem přednášeným i formou seminárních prací řešeným problémům.
Metody hodnocení
Účast v diskusích, závěrečný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DSMA09