DSMA18 Četba a interpretace pramenů – přechodné období

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 VP
Předpoklady
!( OBOR ( DST ) && TYP_STUDIA ( B ))
Znalost alespoň jednoho klasického pramenného jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V semináři budou čteny a interpretovány zejména do češtiny dosud nepřeložené prameny k pozdní antice. Jejich četba bude znamenat doplnění a rozšíření látky z přednášek a vhled do dobového myšlení.
Výstupy z učení
Student díky absolvování kurzu:
- prohloubí svou znalost latiny nebo řečtiny;
- se naučí pracovat nejen s běžnými prameny k pozdní antice, jako jsou díla historiků a kronikářů, ale i se speciálními druhy pramenů, jako jsou např. zákoníky a leges novellae, protokoly z církevních koncilů, dopisy císařů a církevních činitelů, panegyriky, nápisy apod.;
- na základě četby a interpretace bude vyvozovat samostatné závěry k různým otázkám pozdně antického vývoje.
Osnova
 • 1) Četba výňatků z díla Ammiana Marcellina.
 • 2) Četba z díla Paula Orosia.
 • 3) Četba z díla historika Zósima.
 • 4) Četba z edice Chronica minora I-III.
 • 5) Četba ze sbírek Codex Theodosianus a Iustinianus a z leges novellae k nim.
 • 6) Seznámení s pozdně antickými panegyriky.
 • 7) Seznámení s verši vybraného básníka (např. Claudia Claudiana, Ausonia, Dracontia, Merobauda).
 • 8) Seznámení s pozdně antickými nápisy týkajícími se významných osobností.
 • 9) Seznámení s korespondencí z tohoto období (např. listy papeže Lva I., biskupa Aurelia Augustina, biskupa Avita z Vienny, Sidonia Apollinaria, Valentiniana III., Gally Placidie apod.).
 • 10) Seznámení s protokoly církevních koncilů z Mansiho edice.
 • 11) Seznámení s dílem historika Priska nebo Ióanna z Antiochie.
 • 12) Seznámení s úryvky "barbarských" zákoníků s vysokým obsahem římského práva.
Literatura
  doporučená literatura
 • JORDANES. Gótské dějiny. Římské dějiny. Přel. Stanislav Doležal. Praha: Argo 2012.
 • SVENNUNG, J. Jordanes und Scandia: kritisch-exegetische Studien. Stockholm 1968.
 • IORDANIS Romana et Getica. Ed. Th. Mommsen. Berlin: Weidmann, 1882. Monumenta Germaniae Historica, Auctores antiquissimi, tomus V, pars prior.
 • Philological and historical commentary on Ammianus Marcellinus XXVIII. Edited by J. den Boeft - J. W. Drijvers - D. den Hengst - H. C. Teitler. Leiden: Brill, 2011. xiii, 364. ISBN 9789004215993. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Priskos, Hunové a Siung-nu. In Epea pteroenta. I. Praha: Host, 2009. 12 s. ISBN 978-80-7294-320-3. info
 • The late Roman world and its historianinterpreting Ammianus Marcellinus. Edited by Jan Willem Drijvers - David Hunt. New York: Routledge, 1999. xii, 243 p. ISBN 041520271X. info
 • BARNES, Timothy D. Ammianus Marcellinus and the representation of historical reality. 1st publ. Ithaca: Cornell University Press, 1998. xiv, 290 s. ISBN 0-8014-3526-9. info
 • JURSOVÁ, Jana. Dílo Paula Orosia Historiarum adversum paganos libri VII a změny v nazírání pozdně antických autorů na tzv. barbary. Edited by Josef Češka. 1989. 138 s. info
 • ROSEN, Klaus. Ammianus Marcellinus. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgemeinschaft, 1982. vii, 237. ISBN 3534063732. info
 • SZIDAT, Joachim. Historischer Kommentar zu Ammianus Marcellinus Buch XX-XXI. Wiesbaden: Franz Steiner, 1981. 102 stran. ISBN 3515034749. info
 • KORKMAN, Marit. The people of Hermanaric Jordanes, Getica 116. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1975. 89 s. ISBN 9514102312. info
 • VOGT, Joseph. Ammianus Marcellinus als erzählender Geschichtsschreiber der Spätzeit. Mainz: Verlag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1963. info
Výukové metody
Seminární společná četba a interpretace vybraných textů. Jednotlivě zadávané úkoly k překladu a interpretaci menších oddílů textu.
Metody hodnocení
Písemný test týkající se přečtených textů.
Překlad jednoho kratšího úryvku z pramene s interpretací.
Informace učitele
Úryvky i autoři a prameny mohou být obměňovány. Proto i zadaná literatura je pouze příkladem toho, že studenti budou pracovat s edicemi i s dostupnými moderními komentáři a analýzami vybraných pramenů. | The excerpts and authors as well as sources may be subject to change. That is why the aforementioned literature serves only as an example illustrating the fact that the students will work with editions and modern commentaries and analyzes of selected sources that are available.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DSMA18