DSMgrA08 Ancient Law II

Faculty of Arts
Spring 2017
Extent and Intensity
1/1. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Supplier department: Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Timetable
Wed 17:30–19:05 A24
Prerequisites (in Czech)
DSBcA021 Bachelor's State Exam || DSBcZk Bachelor's State Exam
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět Starověké právo II seznámí studenty s právním vývojem antického římského státu. Výklad bude zaměřen na římský právní systém a vývoj jednotlivých odvětví práva. Právní instituty a odvětví budou probírány na základě narativních pramenů a děl starověkých právníků. Po absolvování bude mít student přehled o římském právním vývoji a vývoji jednotlivých právních institutů. Student bude schopen analyzovat a interpretovat texty s právním obsahem.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Vývojové etapy římského práva 2. Období římského království a jeho právní památky – leges regiae a zlomky starožitníků 3. Římská republika a její právní památky 4. Leges rogatae. Leges duodecim tabularum 5. Římské právo v období principátu 6. Edictum perpetuum Hadriani 7. Codex Hermogenianus a codex Gregorianus 8. Římské právo v období dominátu 9. Codex Theodosianus. Citační zákony 10. Římské právo v pozdní antice 11. Justiniánská kompilace I 12. Justiniánská kompilace II
Literature
  required literature
 • • FRÝDEK, M. Kurs římského práva. Ostrava: Key publishing 2012.
 • • HATTENHAUER, H. Evropské dějiny práva. Praha: C. H. Beck 1998.
  recommended literature
 • • Codex Theodosianus. Volumen I, II. Edd. Th. Mommsen, P. Krueger. Berlin: Weidmann 2011.
 • • Fontes iuris Romani antejustiniani. Pars prima, altera, tertia. Florentiae: S. A. G. Barbéra 1940-1943.
Assessment methods (in Czech)
Zkouška skládající se z A) představení dvousemestrálního komparativního projektu ze zadané právní oblasti ve všech probíraných právních kulturách. B) rozprava nad shodnými a rozdílnými vývojovými prvky starověkých právních řádů.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Spring 2015, Spring 2016.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2017/DSMgrA08