DSMgrO Seminář k magisterské oborové práci

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Habaj, PhD. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Získání náležitého počtu kreditů v magisterském studiu oboru Dějiny starověku. Zadání oborové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Téma magisterské oborové práce volí student v dohodě s vedoucím učitelem předmětu z oblasti dějin a kultury starověku. Vedoucího práce určí týž učitel. Seminář se koná buď běžnou formou vyučovacích hodin v rozvrhu nebo v pravidelných individuálních konzultacích.
Osnova
  • Osnova práce, jež bude předmětem výuky v semináři a při konzulacích, je závislá na zvoleném tématu, obecně: rešerše literatury, pramenná rešerše, zpracování dílčích problémů, formulace jednotlivých kapitol, zpracování poznámek a doprovodného aparátu, seznam literatury a pramenů.
Literatura
    doporučená literatura
  • HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ a Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace s vyučujícím, při nichž student představuje použitou literaturu a zvolený metodologický přístup k tématu. Posléze předkládání a rozbor jednotlivých kapitol práce: metody textové analýzy, argumentace, správné formulování závěrů.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě kontroly zpracovaných částí závěrečné oborové práce a schopnosti studenta reagovat na jednotlivé poznámky k ní.
Informace učitele
Další literaturu zadává vyučující podle povahy práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: Individuálně dle domluvy s vedoucím oborové práce.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/DSMgrO