DU1385 Subject seminar: Chapters in Collecting: Institutional Collections

Faculty of Arts
Autumn 2014
Extent and Intensity
0/2. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.
Department of Art History - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Supplier department: Department of Art History - Faculty of Arts
Timetable
each even Thursday 14:10–17:25 K31
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/25
Course objectives (in Czech)
Seminář zaměřený na poznání institucionálních uměleckých sbírek na našem území, a to veřejných i soukromých (Národní galerie, Moravská galerie, vybrané krajské galerie, oproti nim významné soukromé institucionální sbírky). Seznámení s historickou genezí, složením, strukturou jednotlivých sbírkových fondů. Důraz je kladen na význam a další možnosti budování a rozšiřování fondů, a to i v souvislosti s aktuálními platnými zákonnými normami. Součástí semináře je plánovaná návštěva vybraných sbírek, diskuse s jejich správci. Cílem semináře je seznámit studenty se strukturou a klíčovým významem těchto sbírek, aktivně je zapojit do úvah a diskuse o současných akvizičních možnostech, o budoucích alternativách spravování a budování těchto fondů, případně srovnání se zahraničním.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2016.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2014, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2014/DU1385