DU1385a Proseminář: Kapitoly ze sběratelství: Institucionální sbírky v 21. století

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 15:00–18:40 K31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s problematikou veřejných, institucionálních sbírek, muzeí a galerií umění v našem rámcově i zahraničním prostředí.
Prostřednictvím přednáškových vstupů, aktivní seminární účasti a především návštěv jednotlivých modelových institucí se společně seznamujeme se světem muzeí a galerií umění. Pro jednotlivé návštěvy volíme instituce různé velikosti, právního rámce, počtu zaměstnanců a sbírkových předmětů. Diskutujeme s vedením o minulosti a budoucnosti galerií, sledovaných cílech, formě práce s veřejností i nutnosti zapojení sociálních sítí a elektronických médií. S historiky umění diskutujeme o podobě jejich výstav, metodách přípravy, ohlasu návštěvníků. V neposlední řadě sledujeme zapojení moderních interaktivních technologií do expozic, ptáme se po struktuře návštěvníků, hodnotíme webové a mediálních prezentace institucí, vize jejich budoucího vývoje.
Práce studentů ve skupinách.
Výstupy z učení
Absolventi jsou schopni:

- rychlé orientace v tuzemské sféře muzeí umění a galerií
- dokáží identifikovat legislativní a veřejno-správní rámec fungování jednotlivých institucí
- mají přehled o genezi a struktuře největších veřejných uměleckých sbírek v ČR
- aktivní návštěvou institucí, sledováním jejich odborné činnosti a veřejné prezentace jsou vedeni ke komparativním hodnocením jednotlivých institucí, jejich výstupů a přístupů
- orientují se ve vyhledávacích sbírkových a provenienčních databázích
- mají přehled o významných zahraničních sbírkotvorných institucích a principu jejich fungování
- dokáží aktivně pracovat s relevantními informačními zdroji a literaturou
Osnova
 • - historie geneze veřejných muzeí a galerií v českém prostředí
 • - podstata činnosti muzeí a galerií
 • - legislativní rámec fungování
 • - ministerské, krajské, municipální či soukromé instituce
 • - správa sbírek dle zákona a odborná činnost muzea umění
 • - role historika umění ve sbírkové organizaci jako správce sbírek, kurátora výstav a znalce
 • - práce s veřejností a cíle sbírkotvorné organizace
 • - management muzea umění dle počtu sbírek a zaměstnanců
 • - současné mezinárodní trendy v muzejnictví
 • - role soukromých korporátních sbírek u nás
 • - profesní organizace sdružující galerie a muzea umění
 • - paměťové instituce ve věku virtuální reality: muzea, nové technologie a formy komunikace
Výukové metody
-přednáška
-seminární diskuse
-návštěvy sbírkových institucí
-diskuse s řediteli muzeí a galerií, s historiky umění, žurnalisty
Metody hodnocení
Hodnocena je aktivní účast, forma zapojení do seminářů a návštěv institucí.
Řešení tematických individuálních či skupinových úkolů, popř. krátké referáty.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/DU1385a