DU1703 Epochy dějin umění III: Raně novověká Evropa a koncept umělce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/4/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 K31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz poskytuje široce pojatý úvod do evropského umění od renesance až do devatenáctého století. Toto je dynamické období, ve kterém umělci nejen čelí výzvám vyvolaným náboženskými a politickými ikonoklasmy, ale také reagují na transformaci evropské civilizace v důsledku vzniku nového vědeckého diskurzu a potýkání se s novými světy a kulturami. Představením různých umělecko-historických postupů se zaměří na řadu významných osobností a významných uměleckých děl, ale také na otázky týkající se např. role uměleckých institucí, způsobů prezentace a výstav umění, dílenské praxe a procesu vzniku uměleckých děl. Předmět zkoumá díla vzešlá z různých prostředí a tradic, jejich osobitost a vzájemné vazby.
Kurz nabízí návod k porozumění významným procesům, tématům, inovacím a osobám zapojeným do umělecké tvorby 15.-19. století. Cílem je seznámit studenty s klíčovými uměleckými díly vytvořenými významnými umělci a umožnit jim pochopit a vysvětlit význam těchto děl. Rovněž se snaží vysvětlit specifické tvůrčí a umělecké kontexty, v nichž umělci pracovali, a též dopad umění na události dané doby. Kurz využívá celé řady umělecko-historických metod k praktickému uvedení studentů do problematiky specifických metod a přístupů v dějinách umění.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- získá širokou představu o chronologii, hlavních inovacích v oblasti umělecké tvorby a o společenské roli umění během daného období;
- seznámí se s kanonickými uměleckými díly vytvořenými během studovaného období;
- bude schopen přemýšlet o těchto uměleckých dílech v širokém historickém kontextu;
- dokáže pojmenovat způsoby, jak bylo umění objednáváno a používáno mecenáši jak na individuální, tak i institucionální úrovni;
- bude schopen identifikovat různé přístupy k umění a kriticky na ně reagovat.
Studenti budou mít příležitost rozvinout vlastní vizuální pamět a znalosti a základní dovednosti typu ikonografické a vizuální analýzy uměleckého díla.
Osnova
 • 1. Zrození umělce
 • 2. Antický ideál
 • 3. Od řemeslnické dílny k umělecké akademii
 • 4. Teoria vs. pratica
 • 5. Dvůr, klášter, město
 • 6. Zbožnost a emoce
 • 7. Pomíjivost a pamět
 • 8. Propaganda
 • 9. Ceremoniál
 • 10. Hierarchie žánrů
 • 11. Věk revolucí
Literatura
 • CHASTEL, André. Vyplenění Říma : od manýrismu k protireformaci. Translated by Ivo Lukáš. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2003. 303 s. ISBN 8086598500. info
 • EISENMAN, Stephen a Thomas E. CROW. Nineteenth century art : a critical history. New ed. London: Thames & Hudson, 2002. 428 s. ISBN 0500283354. info
 • CRASKE, Matthew. Art in Europe, 1700-1830 : a history of the visual arts in an era of unprecedented urban economic growth. 1st publ. Oxford: Oxford University Press, 1997. 320 s. ISBN 0192842463. info
 • KAUFMANN, Thomas DaCosta. Court, cloister, and city : the art and culture of Central Europe, 1450-1800. Chicago: University of Chicago Press, 1995. 576 s. ISBN 0226427307. info
 • HASKELL, Francis a Nicholas PENNY. Taste and the antique : the lure of classical sculpture 1500-1900. 4th print. New Haven: Yale University Press, 1994. xvi, 376. ISBN 0300029136. info
 • FREEDBERG, David. The power of images : studies in the history and theory of response. Pbk. ed. Chicago: University of Chicago Press, 1991. xxv, 534. ISBN 0226261468. info
 • BAXANDALL, Michael. Painting and experience in fifteenth century Italy : a primer in the social history of pictorial style. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1988. 183 s. ISBN 019282144X. info
 • CROW, Thomas E. Painters and public life in Eighteenth-Century Paris. New Haven: Yale University Press, 1985. 290 s. ISBN 0300037643. info
 • HASKELL, Francis. Patrons and painters : a study in the relations between Italian art and society in the age of the Baroque. Rev. and enlarged ed. New Haven: Yale University Press, 1982. xviii, 474. ISBN 0300025408. info
 • GOMBRICH, E. H. Symbolic images : studies in the art of the Renaissance. Second edition. Oxford: Phaidon, 1978. viii, 247. ISBN 0714818313. info
 • GOMBRICH, E. H. Norm and Form : studies in the art of the renaissance. Second edition. London: Phaidon, 1971. viii, 308. ISBN 0714814946. info
Výukové metody
Přednášky (90 min.) v průběhu 12 týdnů plus 3 x 90 minut cvičení v průběhu 12 týdnů.
Metody hodnocení
Nástin závěrečné práce v rozsahu 2000 slov s dokončením po povinné konzultaci s vyučujícím; zkoušení v délce 1 hodiny (100%)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je povinný spolu s dalšími souvisejícími a navazujícími kurzy propedeutického roku: DU0106 Epochy dějin umění I DU0107 Epochy dějin umění II DU0109 Epochy dějin umění IV.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DU1703