DU2201 Seminář k magisterské diplomové práci II.

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Docent in Church History (cvičící)
Mgr. Jan Galeta, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Předpoklady
DU2200 Diplomový seminář I. || DU2661 Diplomový seminář I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na přípravu pokročilé pracovní verze magisterské diplomové práce prostřednictvím vzájemných konzultací mezi studentem a školitelem, v závislosti na potřebách studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Pokročilou pracovní verzí magisterské diplomové práce se zde rozumí práce, která je po obsahové stránce prakticky dokončena, vyžaduje však další dílčí úpravy na základě zpětné vazby vedoucího práce nebo dílčí úpravy formálního rázu vedoucí k finalizaci textu. Na základě zpětné vazby vedoucího práce je následně vypracována konečná verze magisterské diplomové práce, která je odevzdávána jako výstup navazujícího kurzu DU2203 Magisterská diplomová práce.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu student:
- bude schopen po odborné stránce vytvořit vědeckou práci rozsahu magisterské diplomové práce
- dokáže reflektovat odborné obsahové připomínky vedoucího práce a zapracovat je do finální verze magisterské diplomové práce
- dokáže zvolit vhodný citační systém a konzistentně jej používat v celém textu magisterské diplomové práce
- dokáže připravit text magisterské diplomové práce, který bude vyhovovat nárokům kladeným na tvorbu textů v prostředí humanitních a sociálních věd
Osnova
  • Individuální konzultace se školitelem; práce na přípravě pokročilé pracovní verze magisterské diplomové práce.
Literatura
    povinná literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
    doporučená literatura
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Individuální práce studenta na přípravě pracovní verze magisterské diplomové práce ve spolupráci s vedoucím práce; zpracovávání odborné zpětné vazby vedoucího práce a finalizace textu po stránce formálních náležitostí.
Metody hodnocení
Hodnocení uděluje koordinátor kurzu na základě konzultací s jednotlivými školiteli
Podmínky úspěšného ukončení kurzu:
Včasné odevzdání pokročilé pracovní verze magisterské diplomové práce a její přijetí vedoucím práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.