DU2310 Obraz a propaganda v raném novověku

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Přednáška bude věnována vizuálním strategiím vladařů v raném novověku. První část bude zaměřena na obecné otázky vztahu obrazu a ideologie – na příkladech pozdně středověkých a raně novověkých císařských dvorů budou diskutována témata vladařských ideologií, legend a mýtů, význam genealogií, náboženských kultů i uměleckých stylů. V druhé části bude pozornost zaměřena na praktickou aplikaci těchto ideí v dobové praxi, na konkrétní strategie objednavatelů a způsoby percepce "obrazů moci".
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout klíčové vizuální strategie vladařů v raném novověku;
- určit a popsat hlavné témata a způsoby fungování "obrazů moci";
- popsat způsoby jejich vytváření;
- porovnat a pojmenovat hlavní rozdíly v přístupech k vizuální propagandě na různých panovnických dvorech
- rekonstruovat a interpretovat dobový ideologický obsah uměleckých děl.
Osnova
 • Translatio imperii a ideologie římské říše
 • Mýty a legendy: Trójská válka, Zlaté rouno, rytířská tradice a eschatologická proroctví
 • Genealogie, kontinuita a legitimita panovnické moci
 • Habsburská ideologie: kult eucharistie, pietas austriaca, řád zlatého rouna
 • Obraz vladaře a jeho diváci: percepce obrazů moci
 • Ludvík XIV., Leopold I. a válka obrazů
 • Slavnosti a ceremoniály na vídeňském a pařížském dvoře v 17. a 18. století
 • Média propagandy: architektura, malířství, sochařství, umělecké řemeslo, grafika, sběratelství
 • Ideologové, umělci a akademie
 • Na cestě k modernímu státu: osvícený panovník, reforma společnosti a nová média
Literatura
 • Matsche, Franz. Die Kunst im Dienst der Staatsidee Karls VI. Ikonographie, Ikonologie und Programmatik des “Kaiserstils”. Berlin-New York, De Gruyte, 1981
 • BURKE, Peter. Ludwig XIV. : die Inszenierung des Sonnenkönigs. Translated by Matthias Fienbork. 2. Aufl. Berlin: Klaus Wagenbach, 2005. 278 s. ISBN 3803124123. info
 • SCHUMANN, Jutta. Die andere Sonne : Kaiserbild und Medienstrategien im Zeitalter Leopolds I. Berlin: Akademie, 2003. 585 s. ISBN 3050037520. info
 • Bildnis, Fürst und Territorium. Edited by Ulrich Schütte - Lutz Unbehaun - Andreas Beyer. München: Deutscher Kunstverlag, 2000. 266 s. ISBN 3422063129. info
 • ENGELS, Jens Ivo. Königsbilder : Sprechen, Singen und Schreiben über den französischen König in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts. Bonn: Bouvier, 2000. viii, 333. ISBN 3416029062. info
 • GOLUBEVA, Marija. The glorification of Emperor Leopold I in image, spectacle and text. Mainz: Philipp von Zabern, 2000. vi, 254. ISBN 3805327048. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
závěrečný písemný test; studium povinné literatury
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DU2310