DU4000a Didactics of Art History I

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/6/0. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: zk (examination), z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Romana Šimurdová (lecturer), doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Romana Šimurdová
Department of Art History - Faculty of Arts
Contact Person: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Supplier department: Department of Art History - Faculty of Arts
Timetable
Tue 16:00–17:40 T205
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je připravit absolventy dějin umění na pedagogickou praxi na středních odborných školách a vyšších odborných školách uměleckého zaměření a gymnáziích. Další uplatnění mohou najít absolventi v lektorských odděleních galerií, jako animátoři a zprostředkovatelé umění. Předmět klade důraz na aktivní osvojení výukových metod a jejich aktuálnost v současném vzdělávání.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Dějiny umění v historických a sociokulturních kontextech, Dějiny umění dnes – vybrané aktuální proudy Nových Dějin umění. 2. Dějiny umění v kurikulárních dokumentech, Rámcové vzdělávací programy, Školní vzdělávací programy. 3. Tvorba učebního plánu jako didaktická transformace učiva 4. Tradiční didaktické materiály (učebnice) versus moderní didaktická technika (databáze na internetu, dokumenty online, elektronická učebnice), problematika dostupnosti informací x versus jejich pravdivost. 5. Aktivizační výukové metody. 6. Mezioborové výukové projekty. 7. Formy organizace procesu učení žáků ve vyučovací hodině. 8. Hodnocení, didaktické testy, klasifikační metody, vliv klasifikace na motivaci studentů. 9. Průřezová témata a jejich včlenění do vyučovacích hodin Dějin umění. 10. Učíme se mimo instituci: exkurze, edukační programy pro školy galerijních a muzejních institucí, architektonická procházka. 11. Vybraná kapitola z dějin umění a formy a metody jejího zpřístupnění na střední všeobecně vzdělávací a odborné škole.
Literature
  • DAVID, Jiří. Století dítěte a výzva obrazů : (eseje). 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 351 s. ISBN 9788021045934. info
  • KOLÁŘ, Zdeněk and Renata ŠIKULOVÁ. Hodnocení žáků : formy hodnocení, učitel a žák, sebehodnocení, praktické ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005. 157 stran. ISBN 802470885X. info
  • MAŇÁK, Josef and Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. ISBN 8073150395. info
  • BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituál, umění a výchova. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 351 s. ISBN 80-210-3029-1. info
Teaching methods (in Czech)
Diskuse a 80% aktivní účast - plnění úkolů zadaných na seminářích.
Assessment methods (in Czech)
Kolokvium s prezentací návrhu výukového projektu s využitím aktivizačních výukových metod.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/DU4000a