DU4000c Didactics of Art History - practice

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/6/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Romana Šimurdová (lecturer), doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Romana Šimurdová
Department of Art History - Faculty of Arts
Contact Person: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Supplier department: Department of Art History - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Výukovou praxi vykonává student na střední umělecké škole nebo v instituci zabývající se vzděláním v oboru. Student se seznámí s fungováním dané instituce a může se podílet vlastní aktivitou na jejím chodu. Nahlédne do vyučovacích hodin svého supervizora a vypracuje rozbor vyučovací jednotky podle připraveného schématu. Student pod vedením supervizora připraví, zrealizuje a zhodnotí výstup ve vyučovací jednotce. Student absolvuje 10 náslechových hodin a odučí nejméně 10 hodin.
Syllabus
  • .
Literature
  • SVÁTKOVÁ, Barbora. Galerijní animace studentů Katedry výtvarné výchovy PdF MU 2005-2008 (Gallery animation by the students from the Department of Art of Faculty of Education of Masaryk University). 2008. Webové stránky projektu info
  • SVÁTKOVÁ, Barbora. K dimenzím komunikačního pole: Galerijní animace jako výtvarná akce (Towards the dimensions of communication field: Gallery animation as performance art). Pedagogická orientace, Brno: ČPdS, 2008, vol. 18, No 1, p. 72-83. ISSN 1211-4669. info
  • VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem : co by měl učitel vědět o své profesi. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 76 s. ISBN 9788072903252. info
  • HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění : poslání, možnosti a podoby seznamování veřejnosti se soudobým výtvarným uměním prostřednictvím aktivizujících programů na výstavách. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998. 142 s. ISBN 8072040847. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel (The beginning teacher). dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 pp. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
Teaching methods (in Czech)
praxe
Assessment methods (in Czech)
K závěrečnému hodnocení přinese student pedagogické portfolio obsahující úvodní list s charakteristikou instituce, náslechové archy, přípravy na vyučování, potvrzení instituce o absolvování praxe a hodnocení supervizora.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/DU4000c