ETBB102 Role of a Woman in Society from Antiquity to the Present

Faculty of Arts
Autumn 2017
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Klára Seijuro (lecturer), doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Contact Person: Martina Maradová
Supplier department: Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Timetable
each even Monday 15:50–17:25 J31
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou postavení žen ve společnosti, mateřstvím a pohledem na těhotenství a potomka, přičemž bude na dané téma pohlíženo jak z hlediska materiální, tak duchovní kultury.
Syllabus (in Czech)
 • Zkoumané období je vymezeno počátkem Sumerské civilizace, zmíněn bude starověký Egypt, starověké Řecko a Řím, středověk, novověk, osvícenství a neopomenuta nezůstane ani recentní kyberkultura. V jednotlivých historických etapách se zaměříme na základní historické údaje, probereme základy postavení dané civilizace, její kulturní a náboženské (popřípadě magické a rituální) hodnoty a způsob nazírání na pohlaví a potomstvo. U Sumerů se pak podrobněji podíváme na vznik práva, zákonů a rozdělení společnosti, u starověkého Egypta si rozebereme lékařský a magicko-náboženský přístup k pacientovi. Starověké Řecko a Řím nás obohatí svými počátky filozofie, ve středověku budeme pracovat s konceptem křesťanství a „rozporu“ mezi vírou a medicínou. Novověk se již nese v duchu kapitalismu a racionalismu, podíváme se, jak evropskou kulturu ovlivniv vznik knihtisku. V osvícenství se budeme věnovat proudům spiritismu, alchymie a okultismu, které souvisejí s pojetím ženskosti a početím potomka. Přednáškový celek uzavře recentní problematika kyberkultury. Objasníme si její vznik, vliv etnologie na utváření nové vědní disciplíny a probereme soudobé trendy a vlivy na internetu ovlivňující mateřství, těhotenství, porod a šestinedělí. Součástí předmětu budou rychlokurzy, kde si posluchači osvěží dovednosti vyhledávání publikací a periodik v databázích, tipy, jak efektivně vést terénní výzkum, schopnost správně a dle požadovaných norem citovat. Rozebereme také návrhy na rozvržení diplomové práce, parametry normostrany a případné využití mentálních map a různých způsobů čtení odborného textu.
Literature
 • BIČ, Miloš. Při řekách babylónských : dějiny a kultura starověkých říší Předního Orientu. Praha: Vyšehrad, 1990. 382 s. ISBN 807021032X. info
 • NĚMEČEK, František. Plinius Starší, kapitoly o přírodě. Svoboda: Praha, 1974
 • BARTOŠ, Hynek, FISCHEROVÁ, Sylva a kol. Hippokratés. Vybrané spisy I. Praha: OIKOYMENH, 2012.
 • STROUHAL, Eugen, Břetislav VACHALA and Hana VYMAZALOVÁ. Lékařství starých Egypťanů. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 239 s. ISBN 9788020018656. info
 • PORTER, Roy. Dějiny medicíny : od starověku po současnost. Translated by Jaroslav Hořejší. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2013. 809 s. ISBN 9788072602872. info
 • DOLEŽAL, Antonín, Vítězslav KUŽELKA and Jaroslav ZVĚŘINA. Evropa - kolébka vědeckého porodnictví. [Praha]: Galén, 2009. 98 s. ISBN 9788072625079. info
 • Děti roditi jest božské ovotce : gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku. Edited by Jana Ratajová - Lucie Storchová. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2013. 658 s. ISBN 9788087271766. info
 • GOODRICK-CLARKE, Nicholas. Západní esoterické tradice. Translated by Zuzana Marie Kostićová. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 253 s. ISBN 9788024731438. info
 • SOUKUP, Václav. Antropologie : teorie člověka a kultury. Vydání první. Praha: Portál, 2011. 741 stran. ISBN 9788073674328. info
 • ESCOBAR, Arthur. Welcome to Cyberia: Notes on the Anthropology of Cyberculture. Current Anthropology, 1994.
 • HAKKEN, David. Cyborgs@Cyberspace: An Ethnographer Looks to the Future. Routledge: New York, London, 1999.
 • MACEK, Jakub. Koncept rané kyberkultury (Concept of the early cyberculture). In Média a realita. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 35-65, 30 pp. Média, kultura, komunikace, sv. 6. ISBN 80-210-3308-8. Plný text kapitoly. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
Kolokvium, předpokládaná je 80% účast ve výuce.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught only once.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2017/ETBB102