ETMA100 Diploma Seminar I

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Contact Person: Martina Maradová
Supplier department: Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The goal of the diploma seminar is to assist the student in completing the diploma thesis and prepare for its successful defence.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to conduct a research project independently. The course is conducted during individual consultations with the thesis advisor with a view to the student’s needs and the quality and level of completeness of the thesis.
Syllabus
 • This timetable for the consultations is arranged on an individual basis.
Literature
  required literature
 • Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce./ Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis.
  recommended literature
 • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
Teaching methods
Reading, homework, heuristics, individual consultations
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of progress made and student-advisor consultations.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: every week.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/ETMA100