EN

FF:FAV266 Provoz kina - Informace o předmětu

FAV266 Provoz kina

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/6. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Pavlík (cvičící)
Radek Pernica, DiS. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (cvičící)
Patrycja Astrid Twardowska (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 20:00–21:40 Scala
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/10, pouze zareg.: 2/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 2/10
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
• Náplní prakticky zaměřeného kurzu je příprava, realizace a hodnocení týmového projektu studentského kina v Univerzitním kině Scala.
• Projektem studentského kina se (obvykle) rozumí cyklus deseti projekcí realizovaných během semestru každý týden ve vymezeném čase jako speciální okno v rámci běžného programového schématu a provozního chodu kina.
• Projekt se realizuje (obvykle) v týmu o počtu 7–10 studentů, z nichž polovina musí být z mateřského oboru a nejméně dva z jiného oboru, z nichž nejméně jeden musí být z jiné fakulty MU (doporučuje se zejména spolupráce s FSS a ESF).
• Realizační tým zajišťuje projekt po stránce programové, organizační, propagační, provozní, ekonomické a administrativní (technický servis zajišťuje kino).


Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
• Sestavovat program kina včetně doprovodného programu.
• Vyjednávat s distributory a zajišťovat práva.
• Vyjednávat s tvůrci a s hosty v rámci doprovodného programu.
• Propagovat program v médiích.
• Přednášet lektorské úvody a moderovat besedy.
• Zajišťovat provoz a ekonomiku projektu.
• Pracovat v týmu a praktikovat mezioborovou spolupráci.
Osnova
 • Kurz má tři základní fáze, jimž odpovídají tyto základní kroky:
 • 1. Příprava projektu, tj. vypracování písemného projektu a sestavení týmu, předložení projektu podle výzvy a účast v otevřeném výběrovém řízení.
 • 2. Realizace projektu, tj. uskutečnění cyklu projekcí včetně doprovodného programu.
 • 3. Vyhodnocení projektu, tj. vypracování závěrečné zprávy a obhajoba uskutečněného projektu.

 • Podmínkou přijetí do kurzu a realizace projektu je vítězství v otevřené soutěži o nejlepší týmový projekt, který má obsahovat:
 • 1.Název projektu (programu, cyklu).
 • 2 Realizační tým: vedoucí projektu a jeho spolupracovníci - jména (včetně studijního oboru, roku/semestru studia, e-mailu a vedoucí projektu nechť uvede i telefon), funkce a náplň práce.
 • 3. Dramaturgický koncept a dramaturgický plán s rozpisem zamýšlených filmových projekcí (tj. seznamem filmů pro jednotlivé projekce, přičemž se doporučuje mít pro každé představení jeden hlavní titul a druhý jako alternativu, s uvedením distributora, respektive vlastníka práv a případně i ceny za práva) a včetně tzv. přidaných hodnot k jednotlivým představením. Přidanou hodnotou se rozumí nápadité rozšíření programu různými prostředky, například úvodem, diskusí s hostem apod.
 • 4. Plán propagace: strategie, formy a prostředky propagace v závislosti na cílových skupinách.
 • 5. Ekonomický plán: rozpis finančních nákladů (půjčovné a doprava filmů, honoráře hostů, povinné odvody ze vstupného, provozní náklady Scaly, propagace, produkční výdaje aj.) a předpokládaných výnosů (vstupné, granty, sponzoring aj.), a to ve formě tabulky (závazný vzor je dostupný ve studijních materiálech předmětu) a komentáře, v němž budou jednotlivé položky vysvětleny a odůvodněny.
 • Projekt musí být vypracován podrobně a realisticky podle uvedeného zadání.
 • Preferovány budou projekty, které plánované projekce rozšíří o přidané hodnoty.
 • Komerční aspekt není na prvním místě, ale předpokládá se, že si projekt získá publikum.
 • Studentského kina se lze účastnit opakovaně: nové projekty tedy mohou podávat i jednotlivci či týmy, kteří již uskutečnili jiný svůj projekt v předchozím obdobím, případně i dříve neúspěšní uchazeči.

 • Projekt se realizuje dle závazného manuálu - viz studijní materiály a webové stránky Studentského kina.
 • Odborné úvody k filmu a moderování besed musí být minimálně z 50% zajištěny členy realizačního týmu.

 • Závěrečná zpráva se drží osnovy předepsané projektu, podrobně hodnotí průběh realizace (včetně srovnání plánu a skutečnosti), obsahuje statistiky návštěvnosti a finanční bilanci (závazný vzor je dostupný ve studijních materiálech i na katedrovém webu, viz odkazy níže).
 • Projekt i závěrečná zpráva se zasílají ve stanovených lhůtách na e-mailové adresy všech vyučujících.
 • Projekt i závěrečná zpráva se zveřejňují na katedrovém webu a mají sloužit i jako sdílená zkušenost pro další projekty.
 • Velmi se doporučuje, aby všichni, kdo připravují nové projekty, si prostudovali závěrečné zprávy předchozích projektů.

 • Harmonogram realizace projektu v podzimním semestru (celý proces začíná vždy o semestr dříve než je vlastní realizace): výzva bude zveřejněna 1. března, lhůta pro podávání přihlášek běží do 20. dubna, výsledek soutěže bude vyhlášen do 30. dubna, od května do září běží přípravná fáze, od září do prosince běží realizační fáze.
 • Harmonogram realizace projektu v jarním semestru (celý proces začíná vždy o semestr dříve než je vlastní realizace): výzva bude zveřejněna 1. října, lhůta pro podávání přihlášek běží do 20. listopadu, výsledek soutěže bude vyhlášen do 30. listopadu, od prosince do února běží přípravná fáze, od února do května běží realizační fáze.
 • Podrobný aktuální harmonogram je vždy součástí dané výzvy.
Literatura
  povinná literatura
 • DANIELIS, Aleš. Česká filmová distribuce po roce 1989. Iluminace, 19, 2007, č. 1, s. 53-104. Vyd. Praha: Národní filmový archiv. ISSN 0862-397X.
 • DANIELIS, Aleš. Svět filmu bez perforace. Hrozby a příležitosti digitální filmové distribuce. Iluminace, 25, 2013, č. 2, s. 89-101. Vyd. Praha: Národní filmových archiv. ISSN 0862-397X.
 • DANIELIS, Aleš: Česká filmová distribuce 2007-2016. Desetiletí změny. Iluminace, 29, 2017, č. 2, s. 25-63.
 • Iluminace, 21, 2009, č. 3, téma: Filmové představení v kině a mimo ně.
  doporučená literatura
 • Iluminace, 19, 2007, č. 1, téma: Současná česká kinematografie.
 • Iluminace, 22, 2010, č. 4, téma: Film a sociologie.
 • Iluminace, 25, 2013, č. 2, téma: Filmový marketing.
 • Iluminace, 26, 2014, č. 1, téma: Filmové festivaly.
 • Iluminace, 29, 2017, č. 2, téma: Současný český audiovizuální průmysl..
 • DANIELIS, Aleš: Reflexe nabídky českých filmů v období znárodněné kinematografie. Iluminace, 23, 2010, č. 3, s. 29-59.
Výukové metody
Programová, organizační, propagační, ekonomická, provozní a administrativní praxe v kině: příprava a realizace týmového projektu.
Metody hodnocení
• O výběru a hodnocení projektů rozhoduje komise složená z vyučujících a zástupců kina Scala.
• Výběrové kolo probíhá obvykle jen na základě písemných projektů, komise ale může realizační tým přizvat k jednání.
• Závěrečné hodnotící kolo vychází ze závěrečné zprávy a má formu obhajoby uskutečněného projektu ze strany realizačního týmu a rozpravy s komisí.
• Měřítky úspěšnosti je kulturní hodnota programové nabídky a způsob jejího podání (s ohledem na tzv. přidané hodnoty), produkční a ekonomické zvládnutí projektu a divácká návštěvnost a ohlas.
• Projekt se hodnotí jako týmový, všichni členové týmu tedy obvykle, nikoli však nutně získávají totožné hodnocení.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/wufv/home/studentske-kino-scala
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/FAV266