FAVBKa14 Bakalářský seminář III

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Kos (cvičící)
Mgr. Jitka Lanšperková (cvičící)
Mgr. Ondřej Pavlík (cvičící)
Mgr. et Mgr. Terézia Porubčanská (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Šardická (cvičící)
Mgr. Kateřina Šrámková (cvičící)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. BcA. Miroslav Vlček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
So 21. 9. 9:00–12:40 C34, So 7. 12. 9:00–12:40 C34
Předpoklady
FAVBKa13 Bak. sem. II || FAVBPa13 Bak. sem. II && FAVBKa01 Úvod do studia filmu || FAVBPa01 Úvod do studia filmu && FAVBKa10 Proseminář A || FAVBPa10 Proseminář A
Úspěšně absolvované předměty:
FAVBKa12, FAVBKa13, FAVBKa01, FAVBKa10
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurs je určen k absolvování ve 3. semestru studia.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti si osvojí základní metody společenských a humanitních věd, důraz bude kladen na metody používané ve filmové vědě a na základy práce s odborným textem (čtení i psaní).
Kurz připraví studenty na jejich vlastní akademickou činnost a poskytne jim oporu v myšlení o společenských vědách jako takových.
Studenti se naučí připravit výzkumný projekt s adekvátní metodologií.
Osnova
 • 1) Formulace badatelského problému
 • 2) Studium pramenů a literatury
 • 3) Vypracování a obhajoba projektu
 • 4) Metody spoločenských a humanitních věd se zaměřením na filmovou vědu
Literatura
  povinná literatura
 • Approaches and methodologies in the social sciences : a pluralist perspective. Edited by Donatella Della Porta - Michael Keating. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. xv, 365. ISBN 9780521709668
 • KOKEŠ, Radomír D. Rozbor filmu. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 264 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; 430. ISBN 978-80-210-7756-0. URL Digitální knihovna FF MU info
  doporučená literatura
 • GEE, James Paul. An introduction to discourse analysis : theory and method. 2nd ed. New York: Routledge, 2005. xii, 209. ISBN 9780415328616.
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 9788024601397.
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403.
 • KRIPPENDORFF, Klaus. Content analysis : an introduction to its methodology. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage, 2004. xxiii, 413. ISBN 9780761915454.
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Diskuse v hodině, skupinová práce, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Aktivní účast na hodinách, finální projekt a obhajoba.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/wufv/home/studium-1/realizace-bakalarske-zaverecne-prace
Konspekt projektu:
Název: není obecný a popisný, ale vystihuje základ řešeného problému. Příklad vhodného / nevhodného názvu: Nástup zvuku v kině Dopz / Kina v Brně; Estetika diskrepance: Pravidla hry / Pravidla hry Jeana Renoira.
Časoprostorové a kvantitativní vymezení zkoumaného problému (materiálu, pramenů, dat) a kritéria pro jeho přesné vymezení: např. období vymezené dvěma klíčovými historickými změnami (nástup zvuku, znárodnění), daná část kinematografické instituce (organizace průmyslové výroby, distribuce, předvádění, recepce ad.), část tvorby daného autora vyznačující se určitou kompaktností.
Popis podstaty zkoumaného problému: stručná definice jádra problému; zdůvodnění výběru dané problematiky a předpokládaného přínosu jejího prozkoumání; stav dosavadního poznání v této oblasti.
Hypotetické závěry: k jakému typu poznatků bude podle předběžných odhadů možné dospět a jaká zobecnění z nich bude možné vytěžit.
Segmentace práce: rozčlenění zkoumaného problému do základních částí.
Postup (jednotlivé fáze) práce: např. sběr pramenů, analýza pramenů, aplikace teoretických nástrojů pro jejich interpretaci a vyvození závěrů (všechny tyto fáze nutno dále konkretizovat dle specifik daného tématu).
Historický kontext (v případě historických prací): stručná chronologie vyznačující základní body historického kontextu (prehistorie, data související s propojenými oblastmi), vývoje a důsledků daného problému.
Zdroje v tomto členění:
Literatura: bibliografický soupis literatury.
Prameny: soupis pramenů, případně příslušných archivů a fondů a institucí.
Filmografie: soupis zkoumaných děl s filmografickými údaji (podle povahy práce se vyžaduje základní nebo úplná filmografie).
Součástí vývoje projektu je prezentace konspektu spojená se seminární diskusí v rámci Bakalářského semináře III.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.