FAVMPa01 Magisterský seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 9:00–9:50 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurs je určen k absolvování v 1. semestru studia.
Mateřské obory
Cíle předmětu
První z cyklu čtyř seminářů věnovaných postupné přípravě magisterské práce.
Osnova
  • Příprava diplomové práce.
Literatura
  • Literatura dle zadání.
Výukové metody
Konzultace, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/wufv/home/studium-1/realizace-magisterske-zaverecne-prace
Konspekt projektu:
Název: není obecný a popisný, ale vystihuje základ řešeného problému.
Časoprostorové a kvantitativní vymezení zkoumaného problému (materiálu, pramenů, dat) a kritéria pro jeho přesné vymezení: např. období vymezené dvěma klíčovými historickými změnami (nástup zvuku, znárodnění), daná část kinematografické instituce (organizace průmyslové výroby, distribuce, předvádění, recepce ad.), část tvorby daného autora vyznačující se určitou kompaktností.
Popis podstaty zkoumaného problému: stručná definice jádra problému; zdůvodnění výběru dané problematiky a předpokládaného přínosu jejího prozkoumání; stav dosavadního poznání v této oblasti.
Hypotetické závěry: k jakému typu poznatků bude podle předběžných odhadů možné dospět a jaká zobecnění z nich bude možné vytěžit.
Segmentace práce: rozčlenění zkoumaného problému do základních částí.
Postup (jednotlivé fáze) práce: např. sběr pramenů, analýza pramenů, aplikace teoretických nástrojů pro jejich interpretaci a vyvození závěrů (všechny tyto fáze nutno dále konkretizovat dle specifik daného tématu).
Historický kontext (u historického výzkumu): stručná chronologie vyznačující základní body historického kontextu (prehistorie, data související s propojenými oblastmi), vývoje a důsledků daného problému.
Zdroje v tomto členění:
Literatura: bibliografický soupis literatury.
Prameny: soupis pramenů, případně příslušných archivů a fondů a institucí.
Filmografie: soupis zkoumaných děl s filmografickými údaji (podle povahy práce se vyžaduje základní nebo úplná filmografie).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/FAVMPa01