FJIA023a Lexikologie a lexikografie

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
FJIA016 Jazykový seminář IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět mohou navštěvovat pouze studenti v 6. semestru, kteří neabsolvovali FJIA023.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu Lexikologie a lexikografie je zprostředkovat souvislý výklad o základních pojmech z lexikologie, podat přehled teorií lexikální variace a pojednat o třídění slov. Student by měl být schopen definovat základní lexikologické pojmy a orientovat se v lexikografické produkci. V rámci analýzy konkrétních textů a cvičení tyto pojmy aplikovat a vyvozovat z pozorovaných jevů patřičné závěry o typologii a dynamice lexika a o charakteristikách francouzských slovníků. Na konci tohoto kurzu bude student schopen odvodit a vysvětlit zákonitosti základních lexikálních jevů a efektivně používat francouzské slovníkové zdroje.
Osnova
 • Synchronní přístup - výklad kategorií lexikálně sémantického popisu (synonymie, antonymie, polysémie, homonymie atd.).
 • Diachronní přístup - klasifikace sémantických změn.
 • Regionální, generační, sociální a stylistické varianty.
 • Zdůrazněn bude praktický význam lexikologického výzkumu pro kvalitu lexikografické produkce.
 • Charakteristika francouzských slovníků.
 • Zvláštní pozornost bude věnována problému slova jakožto jednotky popisu jazyka vzhledem k jeho omezené autonomii fonetické i syntaktické.
Literatura
  neurčeno
 • PICOCHE, Jacqueline. Précis de lexicologie francaise : L etude et l enseignement du vocabulaire. Paris: Nathan, 1992. 191 s. ISBN 2-09-190547-X. info
 • OSTRÁ, Růžena. Structure onomasiologique du travail en français : etude diachronique d'un champ conceptuel. 1. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1974. 124 s. info
 • OSTRÁ, Růžena. Le champ conceptuel du travail dans les langues romanes : domaines français, espagnol et roumain. 1966. 179 s. info
 • DUCHÁČEK, Otto. Précis de sémantique française. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1967. info
 • DUCHÁČEK, Otto. Le champ conceptuel de la beauté en français moderne [1-21326]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960. info
 • GADET, Françoise. La variation sociale en français. Paris: Ophrys, 2003. info
 • MORTUREUX, Marie-Françoise. La lexicologie entre langue et discours. [Paris]: Armand Colin, 2001. 191 s. ISBN 2200252560. info
Výukové metody
Aplikace nabytých teoretických znalostí na autentických textech. Formou prezentace student prokazuje schopnost samostatně propojit své lexikografické znalosti s prací s konkrétními výskyty.
Metody hodnocení
Zápočet - průběžné plnění úkolů, vypracování semestrálního projektu, krátký závěrečný test. Účast na přednášce spojené se seminářem je povinná (80%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je součástí souborné a bakalářské zkoušky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět mohou navštěvovat pouze studenti v 6. semestru, kteří neabsolvovali FJIA023. Předmět je součástí souborné a bakalářské zkoušky.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.