FJIIA107 Historical development of French II

Faculty of Arts
Spring 2007
Extent and Intensity
1/2/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Bohdana Librová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Dagmar Holoubková
Timetable
Tue 10:00–12:25 G23
Prerequisites
FJIIA101 Historical develop of French
Written or oral test of Historical development of French I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
From vulgar Latin to modern French, structural changes. The relationship between older stages of development and modern usage (lecture.
Syllabus (in Czech)
  • Cílem pednášky je dát studentm pedstavu o staré francouzštin a vštípit jim, že starší stavy jazyka stále ovlivují moderní jazykový úzus a jsou v nm pítomny. Letní semestr bude vnován vedle výkladu vývoje francouzštiny od stedofrancouzského období po souasnost se zvláštním drazem na strukturní zmny probíhající ve 14. - 15. stol. a na vytváení a kodifikaci spisovné normy v 16. a v 17.stol., i vývojovým tendencím moderní francouzštiny, jejímu uplatnní jako svtového jazyka a frankofonii. V seminái bude studium text ze starého a stedního období zameno pedevším na ilustraci hlavních tendencí typických pro jednotlivé fáze vývoje francouzského jazyka (viz pednáška). Draz bude kladen nejen na správnou vcnou interpretaci textu, ale ve stejné míe také na pochopení diachronního pohledu na jazykové jevy. V rámci seminá vypracovávají posluchai krátké referáty na daná témata.
Literature
  • Dalsi bibliografie viz Poznamka ucitele
  • OSTRÁ, Růžena. Přehled vývoje románských jazyků. D. 1, Lidová latina. Francouzština. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 130 s. info
Assessment methods (in Czech)
Zkouška - ústní. Souástí zkoušky je zkouška z Úvodu do lidové latiny. Úast na pednášce ani seminái není povinná.
Language of instruction
French
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Součástí zkoušky je zkouška z Úvodu do lidové latiny.
The course is taught annually.
General note: Předmět lze zapsat po úspěšném absolvování Vývoje jazyka I.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2007/FJIIA107