FJIIB907 Middle Age French Lliterature Proverbs

Faculty of Arts
Spring 2006
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Bohdana Librová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Dagmar Holoubková
Timetable
Wed 15:00–16:35 A42 stara
Prerequisites (in Czech)
FJIA027 Comprehensive Exam && FJIIA107 Historical devel. of French II
Absolvování vývoje jazyka II alespon se známkou D. Minimální pocet posluchacu = 5.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Úvodem budou probrány souasné defininí teorie písloví a zpsoby jeho identifikace ve stedovkých textech. Problém definice je spojen s otázkou pvodu písloví (lidový nebo literární) a zpsobu jejich rozsíení (ústní nebo písemnou cestou). Zvlástní pozornost bude vnována fungování písloví v literárním kontextu, syntaktickým zmnám, ke kterým v nm dochází, a analýze stylistických efekt. Pro francouzkou stedovkou kulturu jsou charakteristické sbírky písloví, jejichz komentáe je zajímavé srovnat s literárním uzitím písloví. Význam písloví bude rozebírán s pomocí souasných sémantických toerií, na píkladu písloví obsahujících metaforické názvy zvíat. Písloví a jeho kontextové fungování mze být také doplujícím zdrojem pro studium stedovké mentality.
Literature
  • Bibliograficke udaje viz rubrika
Assessment methods (in Czech)
Zkouška - ústní pohovor
Language of instruction
French
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught only once.
General note: Lze zapisovat až po úspěšném složení Vývoje jazyka II.
Information on course enrolment limitations: Pro posluchače, kteří absolvovali zkoušku z Vývoje jazyka
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2006/FJIIB907