HIA101 Úvod do studia dějepisu

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (náhr. zkoušející)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/20, pouze zareg.: 2/20
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Definovat obsah a cíl historie jako vědního oboru, její místo mezi ostatními vědami a vztah k nim. Popsat typy bibliografií, domácí a zahraniční odborné časopisy, encyklopedie a další příručky. Aplikovat zásady práce s odbornou literaturou. Kategorizovat prameny, objasnit kriteria jejich třídění. Shrnout základní poznatky o archivech a dalších institucích pečujících o prameny. Definovat pojmy metodologie, metoda, technika v historické vědě. Popsat a objasnit postupy historikovy práce a nejčastěji používané metody.
Osnova
 • Obsah a cíl historie jako vědního oboru, její místo mezi ostatními vědami, vztah k současnosti, k jednotlivým disciplínám.
 • Periodizace dějin: význam a typy. Historická pracoviště u nás a ve světě.
 • Typy bibliografií, zásady sestavení bibliografického záznamu.
 • Domácí a zahraniční encyklopedie a odborné historické časopisy. Zásady práce s odbornou literaturou.
 • Prameny, jejich definice a různá kritéria třídění.
 • Archivy a další instituce pečující o prameny.
 • Archívní pomůcky. Edice pramenů.
 • Základní druhy a skupiny pramenů. Zásady kritiky pramenů.
 • Pojmy metodologie, metoda, technika v hist. vědě. poznání: pramenné a mimopramenné.
 • Úloha jazyka v historii. Nejčastěji používané metody.
 • Postup historikovy práce s důrazem na volbu tématu (pracovní hypotéza) a výstupy hist. práce.
Literatura
  doporučená literatura
 • VEYNE, Paul. Jak se píšou dějiny. Červený Kostelec 2010.
 • MAUR, Eduard. Základy historické demografie. Praha 1978.
 • DVOŘÁK, Tomáš, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Zdeňka STOKLÁSKOVÁ a Martin WIHODA. Úvod do studia dějepisu 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 164 s. ISBN 978-80-210-7012-7. Digitální knihovna FF MU info
 • BOROVSKÝ, Tomáš, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Jiří NĚMEC a Martin WIHODA. Úvod do studia dějepisu 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 134 s. ISBN 978-80-210-7016-5. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Úvod do archivnictví. Brno: MU Brno, 2002. 139 s. ISBN 80-210-2216-7. info
 • HLAVÁČEK, Ivan, Rostislav NOVÝ a Jaroslav KAŠPAR. Vademecum pomocných věd historických. 3. opravené a doplněné vy. Jinočany: H & H, 2002. 544 stran. ISBN 8073190044. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • SVÁTEK, František a Jiří ŠTAIF. Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin. Edited by Zdeněk Jindra. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 161 s. ISBN 8071844381. info
 • BENEŠ, Zdeněk. Historický text a historická kultura. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 224 s. ISBN 8071841269. info
 • MAREK, Jaroslav. O historismu a dějepisectví. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 254 s. ISBN 8020002847. info
 • HROCH, Miroslav. Úvod do studia dějepisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 304 s. info
 • CARR, Edward Hallett. Co je historie? : přednášky pronesené na cambridžské universitě v lednu-březnu 1961 v rámci cyklu G.M. Trevelyana : What is history? (Orig.). Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1967. 167 s. info
 • BLOCH, Marc Léopold Benjamin. Obrana historie, aneb, Historik a jeho řemeslo. Praha: Svoboda, 1967. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve výuce.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou a krátkým písemným testem.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/HIA101