HIA107 Úvod do dějin raného novověku

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (přednášející)
Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 D31
Předpoklady
HIA101 Úvod do studia dějepisu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/25, pouze zareg.: 2/25
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti budou schopni: Popsat a charakterizovat základní druhy a edice pramenů, nejdůležitější domácí i zahraniční monografie a odborné časopisy k dějinám raného novověku. Definovat a objasnit vybrané obecné pojmy a problémy týkající se sledovaného období. Shrnout základní poznatky nejen z právních, správních, hospodářských a sociálních dějin 16.-18. století, ale i výsledky historické klimatologie, geografie a demografie. Průběžně jsou studenti připravováni ke zvládnutí četby dobového česky psaného textu. V závěru kurzu by měli studenti být schopni charakterizovat základní druhy a edice pramenů k raněnovověkým dějinám českých zemí. Vysvětlit vnímání času a prostoru a jejich proměny u jednotlivých sociálních vrstev. Popsat a objasnit úroveň a proměny demografických, právních, správních, hospodářských a sociálních poměrů obyvatelstva českých zemí a srovnat je se stavem ve (střední) Evropě.
Osnova
 • Metodologie, domácí a zahraniční historiografie.
 • Druhy a edice pramenů.
 • Raný novověk jako epocha (aspekty, procesy, chronologie).
 • Čas a prostor, územní vývoj zemí Koruny české.
 • Člověk raného novověku. Demografie Evropy a českých zemí.
 • Evropská společnost - sociální vrstvy.
 • Právo.
 • Správa – centrální, zemská, krajská, vrchnostenská, městská a obecní.
 • Ekonomika.
 • Zbožnost.
 • Průběžně četba a interpretace dobového česky psaného textu; rozbor vydaných textů.
Literatura
 • Schulze, Winfried: Einführung in die Neuere Geschichte. 3. vyd., Stuttgart 1996.
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 568 s. ISBN 8071067091. info
 • Vznik habsburské monarchie : 1550-1700. Edited by Robert John Weston Evans, Translated by Lenka Kolářová. 1. vyd. Praha: Argo, 2003. 593 s. ISBN 8072034634. info
 • FIALOVÁ, Ludmila. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Vyd. 2., dopl. Praha: Mladá fronta, 1998. 398 s. ISBN 8020407200. info
 • PETRÁŇOVÁ, Lydia. Dějiny hmotné kultury. [Sv.] 2. [Část] 1, Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Edited by Josef Petráň. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 1995. 468 s., [3. ISBN 80-7184-084-X. info
 • SIVÁK, Florián a Karel MALÝ. Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku do r. 1918. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Jinočany: H a H, 1993. 533 s., 43. ISBN 80-85467-61-5. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, skupinové projekty, práce s prameny.
Metody hodnocení
Písemný test a ústní zkouška. Písemný test kombinuje témata, která jsou obsažena v přednáškách a povinné literatuře.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/HIA107