HIA108b Dějiny raného novověku českých zemí

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (přednášející)
Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HIA108b/01: Út 12:00–13:40 L31, B. Chocholáč
HIA108b/02: Út 8:00–9:40 C11, T. Malý
Předpoklady
HIA107 Úvod do raného novověku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 48/50, pouze zareg.: 2/50
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti budou schopni: Analyzovat a interpretovat různé typy vybraných dobových dokumentů (např. Svatováclavská smlouva, relace o korunovaci Ferdinanda I. českým králem, novokřtěnské kroniky a další), které jsou studentům dostupné na webových stránkách ústavu. Objasnit zakotvení písemností v dobovém historickém kontextu, vysvětlit méně známé termíny, charakterizovat zkoumané jevy v jednotlivých zemích Koruny české, srovnávat získané poznatky s vývojem v okolních středoevropských zemích. Interpretovat řadu dobových materiálů a nejen popsat, ale i porozumět klíčovým událostem a zásadním proměnám raně novověké společnosti českých zemí.
Osnova
 • Úvod, periodizace
 • Stav, stavovství, legalizace stavovské společnosti (Volební kapitulace Zikmunda Lucemburského)
 • Šlechta a města (Svatováclavská smlouva)
 • Nástup Habsburků (Korunovace Ferdinanda I.)
 • Náboženské poměry v českých zemích (Dekrety jednoty bratrské)
 • Panovník a stavy, kritika vlády, stavovská opozice (Program 1. stavovského odboje)
 • Konfesionalizace, konflikt uvnitř habsburského rodu (Rudolfův majestát)
 • Centralizovaný stát nebo konfederace, katolické nebo reformační náboženství (Konfederace stavů 1619)
Literatura
 • Catalano, Alessandro: Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách. Boemia e la riconquista delle coscienze (Orig.). Translated by Petr Maťa. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 637 s. ISBN 97
 • ENGLUND, Peter. Nepokojná léta : historie třicetileté války : Ofredsar : om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt (Orig.). Translated by Luděk Mandaus - Dagmar Hartlová. Praha: Lidové noviny, 2000. 679 s. : i. ISBN 80-7106-355-X. info
 • MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). Vydání 1. Praha: Academia, 1999. 223 stran. ISBN 8020006990. info
 • MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). 3, Města. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 387 s. ISBN 80-200-0629-X. info
 • TAPIÉ, Victor Lucien. Marie Terezie a Evropa : od baroka k osvícenství. Translated by Karel Kubiš - Vlasta Kubišová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1997. 398 s. ISBN 8020406166. info
 • EVANS, Robert John Weston. Rudolf II. a jeho svět : myšlenky a kultura ve střední Evropě 1576-1612. Translated by Miloš Calda. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1997. 382 s. ISBN 8020405909. info
 • VÁLKA, Josef. Dějiny Moravy. Edited by Jaromír Kubíček. Vydání první. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, 1996. 275 stran. ISBN 8085048620. info
 • MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). 1. vyd. Praha: Academia, 1994. 230 s. ISBN 8020003568. info
 • MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). Vydání 1. Praha: Academia, 1992. 342 stran. ISBN 8020003002. info
 • JANÁČEK, Josef. České dějiny : doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl II. Vyd. 1. Praha: Academia, 1984. 359 s., [8. info
 • JANÁČEK, Josef. České dějiny : doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl I. Vyd. 2. Praha: Academia, 1971. 281 s. : i. info
 • POLIŠENSKÝ, Josef. Třicetiletá válka a evropské krize 17. století. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 284 s., [4. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, skupinové projekty, domácí úkoly, práce s prameny.
Metody hodnocení
Písemný test, kombinující témata z přednášek a povinné literatury.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Ke zkoušce nutno absolvovat podle výběru 2 ze 3 kursů dějin raného novověku (východ., západ. Evropy, české země) + výběrový kurz z dějin raného novověku.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/HIA108b