HIA109b Dějiny českých zemí v 19. století

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
HIA109u Úvod do moderních dějin
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvent kursu je schopen zařadit české dějiny 19. století do kontextu evropských dějin, definovat politický systém v českých zemích a monarchii, porovnat modernizační procesy v jednotlivých zemích monarchie a analyzovat sociální skladbu české a německé= společnosti ve vývoji.
Výstupy z učení
Student bude po absolutoriu předmětu schopen:
- interpretovat procesy modernizace v českých zemích v kontextu evropského vývoje
- interpretovat historické souvislosti aktuální politické, hospodářské a sociální situace českých zemích
- orientace ve vědeckém diskurzu k problematice modernizace společnosti, demokratizace, nacionalismu, industrializace a souvisejících pojmů
- orientace v pramenné základně k dějinám 19. století
Osnova
 • české dějiny 19. století v evropském kontextu
 • hospodářský profil českých zemí
 • sociální profil českých zemí
 • systém politických stran
 • otázka emancipace, modernizace, demokratizace
 • literatura, prameny a základní interpretační přístupy
Literatura
  povinná literatura
 • LNĚNIČKOVÁ, Jitka. České země v době předbřeznové : 1792-1848. Praha: Libri, 1999. 431 s. info
 • EFMERTOVÁ, Marcela C. České země v letech 1848-1918. 1. vyd. Praha: Libri, 1998. 463 s. ISBN 80-85983-47-8. info
 • KŘEN, Jan. Dvě století střední Evropy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 1109 s. ISBN 8072036122. info
 • MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. Brno: Doplněk, 2005. 1021 s. ISBN 8072391801. info
 • HLAVAČKA, Milan. České země v 19. století : proměny společnosti v moderní době. Praha: Historický ústav, 2014. 478 s. ISBN 9788072862191. info
  doporučená literatura
 • URBAN, Otto. Česká společnost, 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982. info
 • KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Era, 2006. 328 s. Dějiny kultury. ISBN 80-7366-063-6. info
 • JINDRA, Zdeněk a Ivan JAKUBEC. Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie. Druhé, přepracované vydá. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 524 stran. ISBN 9788024629452. info
 • Constructing nationalities in East Central Europe. Edited by Pieter M. Judson - Marsha L. Rozenblit. 1. pbk. ed. New York: Berghahn Books, 2005. xx, 293. ISBN 1571811761. info
 • JUDSON, Pieter M. Guardians of the nation : activists on the language frontiers of imperial Austria. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2006. xii, 313. ISBN 0674023250. info
 • MALÍŘ, Jiří, J. KŘEN, Z. BENEŠ, S. BIMAN, V. KURAL, J. PEŠEK, V. PREČAN, R. VIERHAUS, D. BRANDES, M. GLETTLER, L. HERBST, J.K. HOENSCH, H. LEMBERG, H. MOMMSEN a F. SEIBT. Konfliktgemainschaft, Katastrophe, Entspannung. Skizze einer Darstellung der deutsch-tschechischen Geschichte seit dem 19. Jahrhundert. 1. vyd. Mnichov: Oldenbourg, 1996. 91 s. mimo edice. ISBN 3-486-56287-8. info
  neurčeno
 • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914. 2006. info
 • FASORA, Lukáš. Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 423 s. Historie 35. ISBN 978-80-7325-233-5. info
 • KLADIWA, Pavel, Andrea POKLUDOVÁ a Renata KAFKOVÁ. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Vydání první. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2008. 751 stran. ISBN 9788073685959. info
Výukové metody
seminář, diskuse nad referáty studentů
Metody hodnocení
Zápočet na základě splnění požadavků vyučujícího: seminární práce, referát. Komisionální zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Ke zkoušce se posluchač může přihlásit po absolvování Úvodu do moderních dějin, českých dějin 19. století a jednoho ze dvou kursů obecných dějin.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.