HIA291 Hospodářské a sociální dějiny raného novověku

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (přednášející)
Garance
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 VP
Předpoklady
Specializace magisterského studia: Dějiny raného novověku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Ukázat v základních rysech problematiku hospodářských a sociálních dějin Evropy především 16. a 17. století. Popsat dobové klimatické a demografické poměry. Charakterizovat rozsah a proměny zemědělství, řemeslné výroby, obchodu a finančnictví. Popsat a objasnit stav a úroveň výzkumu široce pojatých sociálních dějin, především dějin všedního dne, mikrohistorie a historické antropologie. Srovnat v následné diskusi získané poznatky k jednotlivým tématům s dosaženými výsledky české historiografie.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu jsou studenti schopni podat základní přehled o stavu a úrovni jednotlivých odvětví raněnovověké evropské ekonomiky a charakterizovat hlavní témata sociálních dějin daného období.
Osnova
 • Úvod, základní domácí a zahraniční literatura
 • Klimatické poměry, prameny historické klimatologie, klima a člověk
 • Obyvatelstvo, demografické metody, prameny
 • Zemědělství
 • Řemeslná výroba
 • Obchod
 • Finance a úvěr
 • Hospodářské a sociální dějiny a nové dějepisectví (tzv. škola Analles)
 • Dějiny všedního dne
 • Mikrohistorie
 • Historická antropologie
Literatura
  povinná literatura
 • SVÁTEK, František a Jiří ŠTAIF. Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin. Edited by Zdeněk Jindra. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 161 s. ISBN 8071844381. info
 • CAMERON, Rondo. Stručné ekonomické dějiny světa :od doby kamenné do současnosti. Translated by Vladimír Drábek. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1996. 475 s. ISBN 80-85865-21-1. info
  doporučená literatura
 • Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. 3. sv. Vom ausgehenden Mittelalter bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts (vyd. H. Kellenbenz a kol.). Stuttgart 1986.
 • WALTER, Rolf: Einführung in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Paderborn - München -Wien - Zürich 1994.
 • 4. sv. Von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts (vyd. I. Mieck a kol.). Stuttgart 1993.
 • DÜLMEN, Richard van. Historická antropologie : vývoj, problémy, úkoly. Translated by Josef Boček. 1. vyd. v čes. jaz. Praha: Dokořán, 2002. 116 s. ISBN 8086569152. info
 • LADURIE, Emmanuel le Roy. Masopust v Romansu : od Hromnic po Popeleční středu 1579-1580. Translated by Jana Smutná-Lemmonierová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2001. 434 s. ISBN 8072033298. info
 • ARIÈS, Philippe. Dějiny smrti. Translated by Danuše Navrátilová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 410 s. ISBN 8072032933. info
 • ARIÈS, Philippe. Dějiny smrti. Translated by Danuše Navrátilová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 358 s. ISBN 8072032860. info
 • DELUMEAU, Jean. Strach na Západě ve 14.-18. století. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 326 s. ISBN 8072032089. info
 • DELUMEAU, Jean. Strach na Západě ve 14.-18. století. Vyd. 1. Praha: Argo, 1997. 288 s. ISBN 8072031562. info
 • FOUCAULT, Michel. Dějiny šílenství v době osvícenství :hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Translated by Věra Dvořáková. Praha: Lidové noviny, 1994. 209 s. ISBN 80-7106-085-2. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí a prezentacemi
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/HIA291