HIAK107 Úvod do dějin raného novověku

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
7/0. 7 hodin konzultací. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 25. 10. 9:00–12:40 B1.41, Pá 8. 11. 14:00–16:40 B1.41
Předpoklady
Znalost základní faktografie z dějin raného novověku. Základní jazykové předpoklady - základní znalost některého zdůležitých evropských jazyků (němčina, francouzština, angličtina).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
B. Chocholáč a T. Malý: Popsat a charakterizovat základní druhy a edice pramenů, nejdůležitější domácí i zahraniční monografie a odborné časopisy k dějinám raného novověku. Definovat a objasnit vybrané obecné pojmy a problémy týkající se sledovaného období. Shrnout základní poznatky nejen z právních, správních, hospodářských a sociálních dějin 16.-18. století, ale i výsledky historické klimatologie, geografie a demografie. Průběžně jsou studenti připravováni ke zvládnutí četby dobového česky psaného textu. V závěru kurzu by měli studenti být schopni charakterizovat základní druhy a edice pramenů k raněnovověkým dějinám českých zemí. Vysvětlit vnímání času a prostoru a jejich proměny u jednotlivých sociálních vrstev. Popsat a objasnit úroveň a proměny demografických, právních, správních, hospodářských a sociálních poměrů obyvatelstva českých zemí a srovnat je se stavem ve (střední) Evropě.
T. Knoz: Seminář je úvodním metodologickým a dějinně filozofickým vstupem do problematiky dějin raného novověku v západní, střední a jižní Evropě. Jeho základní náplní je vymezení pojmu „raný novověk“ a jeho charakteristika prostřednictvím odlišení s podobně konstruovaným pojmem „středověk“. Cílem je historicko-filozofický a metodologický vstup do problematiky dějin a historiografie raného novověku.
Osnova
 • B. Chocholáč a T. Malý: Metodologie, domácí a zahraniční historiografie.
 • Druhy a edice pramenů.
 • Raný novověk jako epocha (aspekty, procesy, chronologie).
 • Čas a prostor, územní vývoj zemí Koruny české.
 • Člověk raného novověku. Demografie Evropy a českých zemí.
 • Evropská společnost - sociální vrstvy.
 • Právo.
 • Správa – centrální, zemská, krajská, vrchnostenská, městská a obecní.
 • Ekonomika.
 • Zbožnost.
 • Průběžně četba a interpretace dobového česky psaného textu; rozbor vydaných textů.
 • T. Knoz: I. Úvod II. Novověk a středověk II.1. Pojem a obsah II.1.1. Raný novověk a antika, raný novověk a středověk II.2. Prostor a čas II.2.1. Dva světy: jih a sever II.2.2. Dva světy: sever a jih II.2.3. Dva světy: Evropa a zámoří II.2.4. Reálný a symbolický prostor II.3. Individuum a komunikace II.3.1. Jednotlivec a společnost: intimní a veřejné II.3.2. Memoáry a autoportréty II.3.3. Knihtisk jako nové médium II.3.4. Noviny jako nové médium III. Novověk a renesance III.1. Italská renesance III.1.1. Renesance a antika, renesance a středověk III.1.2. Několik renesancí: Florencie, Řím, Benátky III.2. Italský model a evropská renesance IV. Novověk a reformace IV.1. Německá reformace: pluralita myšlení, diskuse jako metoda poznání světa? IV.2. Reformace ve světě: konec universální společnosti?
Literatura
 • Burckhardt, Johannes, Frühe Neuzeit. In: R. van Dülmen (Hg.), Geschichte. Frankfurt/M 1990, s. 364-385.
 • Časopis Frühneuzeit-Info
 • Völker-Rasor, Anette: Frühe Neuzeit. München 2000.
 • Wolf, Gustav, Einführung in das Studium der neueren Geschichte. Berlin 1910.
 • Schultze, Winfried, Einführung in die neuere Geschichte. Stuttgart 1987.
 • MIECK, Ilja. Europäische Geschichte der frühen Neuzeit : eine Einführung. 5. Aufl. Stuttgart: Verlag W.Kohlhammer, 1994. 320 s. ISBN 317012630X. info
Výukové metody
Výukové metody: přednášky, diskuse v hodině, skupinové projektky, práce s prameny
Metody hodnocení
Ukončení: písemný test a ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/HIAK107