HIAb08b Dějiny českých zemí v 19. století

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
HIAb08u Úvod do moderních dějin
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zařadit české dějiny 19. století do kontextu evropských dějin, definovat politický systém v českých zemích a monarchii, porovnat modernizační procesy v jednotlivých zemích monarchie a analyzovat sociální skladbu české a německé společnosti ve vývoji.
Výstupy z učení
Posluchač bude schopen orientace v základních vývojových tendencích dějin českých zemí, znalosti problematiky politických, sociálních a hospodářských dějin českých zemí v 19. století v širším rámci rakouské monarchie.
Osnova
 • České dějiny 19. století v evropském kontextu.
 • Hospodářský profil českých zemí.
 • Sociální profil českých zemí.
 • Systém politických stran.
 • Otázka emancipace, modernizace, demokratizace.
 • Literatura, prameny a základní interpretační přístupy.
Literatura
  povinná literatura
 • EFMERTOVÁ, Marcela C. a Nikolaj SAVICKÝ. České země 1848-1918. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. 453 s. ISBN 9788072771714. info
 • LNĚNIČKOVÁ, Jitka. České země v době předbřeznové : 1792-1848. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 463 s. ISBN 8085983273. info
 • URBAN, Otto. Česká společnost, 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982. info
  doporučená literatura
 • Dějiny Moravy. Díl 3/1, Hospodářský rozmach Moravy, 1740 - 1918 (Variant.) : Vlastivěda moravská : země a lid : nová řada. Svazek 7, Dějiny Moravy. Díl 3/1, Hospodářský rozmach Moravy, 1740 - 1918 : Vlastivěda moravská, země a lid : nová řada. Svazek 7,. info
 • JINDRA, Zdeněk a Ivan JAKUBEC. Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie. Druhé, přepracované vydá. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 524 stran. ISBN 9788024629452. info
 • KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Era, 2006. 328 s. Dějiny kultury. ISBN 80-7366-063-6. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914. 2006. info
 • MALÍŘ, Jiří. Systém politických stran v českých zemích do roku 1918. In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1. vyd. Brno: DoplNěk, 2005. s. 17- 57, 41 s. ISBN 80-7239-178-X. info
 • KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914 : sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Argo, 1996. 354 s. ISBN 8072030221. info
Výukové metody
Seminář, přednáška, společná diskuse.
Metody hodnocení
Zápočet na základě splnění požadavků vyučujícího: seminární práce, referát.
Komisionální ústní zkouška, která zahrnuje látku českých i obecných dějin 19. století.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/HIAb08b