HIAb11 Hospodářské a sociální dějiny

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (přednášející)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Markel, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na představení klíčových témat z hospodářských a sociálních dějin českých zemí od středověku po 20. století, která jsou prezentována v kontextu vývoje Evropy, resp. světa.
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen definovat, pochopit a vysvětlit specifika hospodářských a sociálních poměrů českých zemí v uvedeném období v celé jejich šíři a komplexnosti.
Osnova
 • Knížecí období 10. až 12. století
 • Kolonizace
 • Města
 • Hospodářské a sociální změny v 16. století
 • Řemeslná výroba a protoindustrializace
 • Průmyslová revoluce a zemědělství
 • Železnice a navazující průmyslová odvětví
 • Sociální otázka konce 18. a v 19. století
 • Podnikatelé a dělníci: sociální a kulturní profil
 • Vývoj trhu práce 1880-1938
 • Ekonomická aktivita obecních samospráv 1849-1938
 • Transformace tradiční ekonomiky na kapitalistické hospodářství a dějiny půdy.
Literatura
  povinná literatura
 • MYŠKA, Milan: Proto-Industrialisierung in Böhmen, Mähren und Schlesien. In: Cerman, M. – Ogilvie, S. C.: Protoindustrialisierung in Europa. Industrielle Produktion vor dem Fabrikszeilalter. Wien: Verlag für Gesellschaft 1994, S. 177-191. ISBN 3851151992.
 • JINDRA, Zdeněk a Ivan JAKUBEC. Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie. Druhé, přepracované vydá. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 524 stran. ISBN 9788024629452. info
 • HLAVAČKA, Milan. České země v 19. století : proměny společnosti v moderní době. Praha: Historický ústav, 2014. 478 s. ISBN 9788072862191. info
 • CERMAN, Markus. Villagers and lords in Eastern Europe, 1300-1800. 1st pub. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. xvii, 155. ISBN 9780230004603. info
 • MYŠKA, Milan. Problémy a metody hospodářských dějin : metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 252 s. ISBN 9788073687519. info
 • JANÁK, Jan. Dějiny Moravy. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, 1999. 321 s. ISBN 8085048892. info
 • DOKOUPIL, Lumír. Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1999. 141 s. ISBN 80-85950-64-2. info
 • PETRÁŇOVÁ, Lydia. Dějiny hmotné kultury. Edited by Josef Petráň. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1995. 468 s. ISBN 8071840858. info
  doporučená literatura
 • FASORA, Lukáš. Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 423 s. Historie 35. ISBN 978-80-7325-233-5. info
 • Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století. Edited by Eduard Kubů - Jiří Šouša. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 727 s. ISBN 9788073632274. info
 • Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. Edited by Eduard Kubů - Jaroslav Pátek. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000. 439 s. ISBN 807184716X. info
 • MYŠKA, Milan. Rytíři průmyslové revoluce : šest studií k dějinám podnikatelů v českých zemích. Vyd. 1. Ostrava: Tilia, 1997. 277 s. ISBN 807042477X. info
  neurčeno
 • Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa. Edited by Eduard Kubů - Torsten Lorenz - Uwe Müller - Jiří Šouša. Erste Auflage. Praha: Dokořán, 2013. 686 stran. ISBN 9788074642517. info
 • KUKLÍK, Jan. Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. století. Praha: Auditorium, 2011. 114 s. ISBN 9788087284254. info
 • WOOD, Ellen Meiksins. Původ kapitalismu : delší pohled. Translated by Rudolf Převrátil. [Praha]: Svoboda Servis, 2011. 177 s. ISBN 9788086320700. info
 • BERANOVÁ, Magdalena a Antonín KUBAČÁK. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha: Libri, 2010. 430 s. ISBN 9788072771134. info
 • PETRÁŇ, Josef. Dvacáté století v Ouběnicích : soumrak tradičního venkova. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 572 s. ISBN 9788071066057. info
 • PIPES, Richard. Vlastnictví a svoboda. Translated by Luděk Bednář. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008. 364 s. ISBN 9788025700174. info
 • History and culture of Economic nationalism in East central Europe. Edited by Helga Schultz - Eduard Kubů. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006. 327 s. ISBN 3830511744. info
 • POLANYI, Karl. Velká transformace. Translated by Jiří Svoboda. 1. vyd. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2006. 299 s. ISBN 8073250969. info
 • FALTUS, Jozef a Václav PRŮCHA. Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století. 2. vyd. V Praze: Vysoká škola ekonomická, 2003. 194 s. ISBN 8024504995. info
 • HOLMAN, Robert. Vývoj ekonomického myšlení. 2., upravené vyd. Praha: Liberální institut, 2003. 58 s. ISBN 8086389081. info
 • PETRÁŇ, Josef. Příběh Ouběnic : mikrohistorie české vesnice. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 250 s. ISBN 8071064696. info
 • PETRÁŇ, Josef a Lydia PETRÁŇOVÁ. Rolník v evropské tradiční kultuře. 1. vyd. Praha: SET OUT, 2000. 215 s. ISBN 80-86277-08-9. info
 • BRAUDEL, Fernand. Dynamika kapitalismu. Translated by Helena Beguivinová. Vydání první. Praha: Argo, 1999. 81 stran. ISBN 8072031937. info
Výukové metody
Přednášky s analýzou textů a diskusí
Metody hodnocení
Kolokvium, písemný test

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/HIAb11