HIB033n Východní otázka 1775-1913

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 A31
Předpoklady
! HIB0346 Východní otázka 1775-1913
Všeobecná znalost historie jihoslovanských národů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška je zaměřena na prohloubení všeobecných historických znalostí z dějin jihoslovanských národů. Zabývá se řešením tzv. Východní otázky, a to jak událostmi v jednotlivých balkánských zemích, tak velmocenskou politikou. V úvodních hodinách podává přehled vývoje Východní otázky od míru v Küčik Kajnardži r. 1774 do Berlínského kongresu, mapuje povstání jihoslovanských národů proti Turkům i průběh pokusů o reformy turecké říše, zamýšlí se nad myšlenkami balkánské federace i slovanské vzájemnosti. Dále si zevrubně všímá jednání Berlínského kongresu a z něho vyplývající situace pro balkánské národy. Tematické gros přednášky, období mezi Berlínským kongresem a vypuknutím první světové války, tvoří zevrubné rozebrání makedonské otázky a albánské otázky jakož i výklad o dějích směřujících k balkánským válkám, které v podstatě znamenaly definitivní vyřešení Východní otázky.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- charakterizovat nejdůležitější evropské velmocenské problémy druhé poloviny 19. století
- objasnit vztah mezi velmocemi a mladými balkánskými státy, které se v 19. století vydělovaly z osmanské říše, a ukázat, jak tyto staré problémy ovlivňují i dnešek
- vysvětlit pojmy Východní otázka, Krymská válka, Velká východní krize, Berlínský kongres, Makedonská otázka, Albánská otázka
Osnova
 • 1. Rusko- a Rakousko-turecké války a mír v Küčik Kajnardži.
 • 2. Vývoj správního systému v evropském Turecku, turecká hospodářská situace a reformy tureckých sultánů.
 • 3. Povstání odbojných pašů. Srbské povstání a řecká krize. Velmocenská politika vůči Portě.
 • 4. První východní krize. Hatihumajun. Myšlenky balkánské federace a slovanského spojenectví.
 • 5. Boj za bulharskou církev a bulharská povstání.
 • 6. Velká východní krize a Berlínský kongres.
 • 7. Vývoj makedonské otázky. Arménské řeže a velmocenská politika vůči Balkánu v 80. a 90. letech 19. století.
 • 8.Ilindenské povstání.
 • 9. Mladoturecká revoluce a Anexe Bosny a Hercegoviny.
 • 10. Albánská otázka.
 • 11.Balkánské války.
Literatura
  povinná literatura
 • Škatula, Emanuel: Válka na Balkáně. Praha 1913.
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Východní otázka : od počátků do konce 60. let 19. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 148 s. ISBN 9788021074224. info
 • PALMER, Alan. Úpadek a pád Osmanské říše. Translated by Olga Kovářová - Martin Kovář. Vyd. 1. Praha: Panevropa, 1996. 351 s., [8. ISBN 80-85846-05-5. info
 • KOLEJKA, Josef. Balkánská otázka, 1908-1914 : mezinárodní socialistické hnutí o mladoturecké revoluci a o balkánských válkách. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1979. 144 s. info
 • DANEŠ, J. V. Balkán po válce roku 1913. V Praze: Jos. R. Vilímek, 1919. info
  doporučená literatura
 • HRADEČNÝ, Pavel. Dějiny Řecka. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 768 s. ISBN 80-7106-192-1. info
 • Dějiny Rumunska. Edited by Miroslav Tejchman - Kurt W. Treptow. Praha: Lidové noviny, 2000. 543 s. ISBN 80-7106-348-7. info
 • HRADEČNÝ, Pavel. Řekové a Turci :nepřátelé nebo spojenci? Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 226 s. ISBN 80-7106-378-9. info
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. 756 s. ISBN 80-7106-266-9. info
 • TEJCHMAN, Miroslav. Dějiny Rumunska. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 86 s. ISBN 8071844802. info
 • NEČAS, Ctibor. T. G. Masaryk a rakousko-uherská politika na Balkáně in T. G. Msaryk a střední Evropa. In T. G. Masaryk a střední Evropa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 65-67. ISBN 80-210-0972-1. info
 • NEČAS, Ctibor. Mezi muslimkami : působení úředních lékařek v Bosně a Hercegovině v letech 1892-1918. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 137 s. ISBN 8021005238. info
 • KOLEJKA, Josef. Národy habsburské monarchie v revoluci 1848-1849. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1989. 463 s. ISBN 8020500421. info
 • KABRDA, Josef, Josef KOLEJKA a Richard PRAŽÁK. Dějiny národů střední a jihovýchodní Evropy. 2, 70. léta 19. století-1918. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 185 s. info
 • KABRDA, Josef, Josef KOLEJKA a Richard PRAŽÁK. Dějiny národů střední a jihovýchodní Evropy : v období od Velké francouzské revoluce do roku 1918. Část 1, 1790-1878. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963. 174 s. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Kolokvium formou ústního pohovoru na téma, které si posluchač může dopředu připravit.
Informace učitele
Literatura obsahuje díla dostupná ve fakultní knihovně. Dále lze doporučit např. STAVRIJANOS, Leften: The Balkans since 1453. London 1958, 2000.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIB033n