HIB0440 Scribes and Preachers. The Creators of the Medieval World

Faculty of Arts
Spring 2011
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Department of History - Faculty of Arts
Timetable
each odd Monday 12:30–15:45 K33
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 18 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Náplň semináře je koncipována jako součást badatelského proudu sledujícího fenomény „náboženství a násilí“ v předmoderních společnostech. Cílem semináře bude proto rozkrytí různých úrovní pozdně středověké komunikace kazatele s městským prostředím (tzv. „sociologii středověkého kazatelství“) zahrnující verbální i nonverbální úrovně sdělení a jejich komparaci v jednotlivých vybraných městech, dále nakládání s mocí a osvojování si jejich mechanismů, podobně jako strategií ohrožených městských elit směřujících k eliminaci dominance charismatických náboženských vůdců. Pozornost bude věnována i otázce spojitosti vzniku kazatelem ovládaných městských komunit a éry výrazného oslabení centrální vlády v českých korunních zemích v době pozdního středověku.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Vymezení tématu, přehled dosavadního stavu bádání
 • 2. Otázka existence a role publika v předmoderních společnostech
 • 3. „Veřejné prostory“ středověkých měst a jejich komunikační pole
 • 4. Písemná, verbální a symbolická komunikace
 • 5. Městští písaři, jejich postavení a úloha při formování městské paměti
 • 6. Charismatické panství (terminologické vymezení)
 • 7. Charismatická panství (mechanismy budování a udržení moci)
 • 8. Charismatická panství (korunní města dlouhé husitské periody)
 • 9. Sociální pozadí charismatikova vzestupu a pádu
 • 10. Politické kontury husitského věku
 • 11. Narativní strategie městských kronikářů
 • 12. Městské obce pod vládou kazatelů jako středoevropská anomálie?
Literature
 • LUKAČKA, J. – ŠTEFÁNIK, M. a kol. Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácje. Bratislava 2010.
 • ALBERZONI, M. P. Mendikantenpredigt und Stadt in Oberitalien in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts: Die Enstehung eines Modells. In Kommunikation in mittelalterlichen Städten. Regensburg: Schnell & Steiner, 2007, s. 99-117.
 • ROTH, G. Schlesische Geschichte in der Geschichte der Stadt Breslau des Peter Eschenloer: Der Chronist als Berichterstatter, Kommentator und Interpret. Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau, 2001/2003, vol. 42-44, s. 49-59.
 • HORSKÝ, J. Analýza makroprocesů v dějepisectví: Několik úvah o problematice propojení sociologických a historiografických postupů při studiu náboženských dějin. Lidé města/Urban people, 2009, vol. 11, no. 1, p. 99-141.
 • OBERSTE, J. Zwischen Heiligkeit und Häresie: Religiosität und sozialer Aufstieg in der Stadt des hohen Mittelalters. Köln: Böhlau Verlag, 2003.
 • RAU, S. – SCHWERHOFF, G. Öffentliche Räume in der Frühen Neuzeit: Überlegungen zu Leitbegriffen und Themen eines Forschungsfeldes. In Zwischen Gotteshaus und Taverne: Öfentliche Räume in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Köln 2004, p. 11-52.
 • SOUKUP, P. „Ne verbun Dei in nobis suffocetur...“: Kommunikationstechniken von Predigern des frühen Hussitismus. Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 2008, vol. 48, no. 1, p. 54-82.
 • HRUBÝ, K. Sociologický model husitské revoluce v hranicích politického systému pražských měst. Sociologický časopis, 1967, vol. 3, s. 575-590.
 • HRUZA, K. (ed.). Propaganda, Kommunikation und Öffentlichkeit (11.-16. Jahrhundert). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2002.
 • ŠMAHEL, F. Mocenské nástroje diktatury Jana Želivského. In Husitské Čechy: Struktury, procesy, ideje. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, p. 79-90.
 • SCHWERHOFF, G. Kommunikationraum Dorf und Stadt: Einleitung. In Kommunikation und Medien in der Frühen Neuzeit, München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2005, s. 137-157.
 • RYCHTEROVÁ, P. Pojem a teorie charismatu Maxe Webera v recepci sociálních a historických věd. Dějiny – teorie – kritika, 2006, vol. 3, no. 2, s. 191-202.
 • ČORNEJ, Petr and Milena BARTLOVÁ. Velké dějiny zemí Koruny české. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2007. 839 s. ISBN 9788071858737. info
 • ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. Vyd. 2., ve vydavatelství K. Praha: Univerzita Karlova, 1996. 550 s. ISBN 8071840726. info
 • ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. Vyd. 2., Ve vydavatelství K. Praha: Univerzita Karlova, 1996. 420 s. ISBN 8071840726. info
 • ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. Vyd. 2., ve vydav. Karolinum. Praha: Karolinum, 1996. 364 s. ISBN 8071840726. info
 • ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. Vyd. 2., ve vydavatelství K. Praha: Karolinum, 1996. 550 s. ISBN 8071840726. info
 • DRABINA, Jan. Kontakty Wrocławia z Rzymem w latach 1409-1517. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. 199 s. ISBN 8304006642. info
Teaching methods (in Czech)
Aktivní účast na hodinách, četba a interpretace zadané literatury.
Assessment methods (in Czech)
Závěrečný test.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2011/HIB0440