HIB059n Dějiny právnických profesí

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 9:00–12:40 VP
Předpoklady
! HIB0486 Dějiny právnických profesí
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky předmětu je seznámit posluchače s historií právnických profesí (advokát, notář, soudní exekutor) v českých zemích. Pozornost bude věnována právním předpisům, upravujícím výkon těchto profesí od středověku do současnosti, způsobu výkonu těchto povolání v jednotlivých etapách, formování stavu advokátů, notářů a soudních exekutorů a jejich stavovských samospráv (profesní komory) a konečně vybraným osobnostem, které v minulosti vykonávaly tyto profese a vynikly i ve společenském, politickém a kulturním životě.
Jednotlivá témata budou koncipována podle periodizace vývoje těchto právnických profesí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen definovat základní pojmy a instituty související s výkonem právnických povolání (nezávislost, povinnost mlčenlivosti, princip numerus clausus), popsat vývoj jednotlivých právnických profesí od středověku do současnosti, analyzovat odlišnosti důvody odlišnosti povolání advokáta, notáře a soudního exekutora a jejich roli v rámci širší justice a vysvětlit užitečnost znalosti historie těchto profesí pro pochopení jejich současného postavení v rámci demokratického právního státu.
Osnova
 • 1. Advokacie a notářství v českých zemích do husitství v kontextu evropského vývoje.
 • 2. Advokacie a notářství v českých zemích od husitství do Obnoveného zřízení zemského.
 • 3. Advokacie a notářství v českých zemích v období absolutismu do josefínských reforem.
 • 4. Advokacie a notářství v českých zemích v letech 1781-1848.
 • 5. Advokacie a notářství v českých zemích v letech 1848-1918, jejich role v tehdejší české občanské společnosti.
 • 6. Advokacie a notářství v prvé Československé republice.
 • 7. Advokacie a notářství v českých zemích v letech 1938-1948.
 • 8. Advokacie a notářství v Československé republice v období tzv. Právnické dvouletky.
 • 9. Advokacie v období politických procesů a notářství v čase jeho zestátnění.
 • 10. Advokacie a notářství v 60. letech 20. století.
 • 11. Advokacie a notářství v období normalizace.
 • 12. Advokacie, notářství a profese soudního exekutora po roce 1989.
Literatura
  povinná literatura
 • BALÍK, Stanislav. Advokacie včera a dnes :(vybrané texty z dějin a současnosti advokacie). 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2000. 256 s. ISBN 80-902627-7-5. info
 • BALÍK, Stanislav. Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita, 1998. 105 s. ISBN 80-7082-398-4. info
 • SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní úprava notářství (Historie a současnost). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 358 s. ISBN 80-210-1157-2. info
  doporučená literatura
 • BALÍK, Stanislav. Dějiny notářství v českých zemích. V Praze: Notářská komora České republiky ve spolupráci s Národní galerií, 2014. 183 s. ISBN 9788070355459. info
 • BALÍK, Stanislav. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V Praze: Česká advokátní komora ve spolupráci s Národní galerií, 2009. 271 s. ISBN 9788070354278. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse se studenty
Metody hodnocení
Prezentace seminární práce a ústní kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/HIB059n