HIDDP Doctoral Dissertation

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
0/0. 60 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (seminar tutor)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Department of History - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Hana Ambrožová
Supplier department: Department of History - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Doktorská práce má prokázat schopnost samostatné vědecké práce, musí obsahovat původní vědecké myšlenky. Předkládá se ve třech vyhotoveních a jedenkrát v elektronické verzi buď jako uveřejněná monografie, nebo jako autorský rukopis. Disertační práce musí být předložena k obhajobě v českém nebo se souhlasem oborové rady v jiném jazyku a text disertační práce musí být po gramatické a slohové stránce na dobré úrovni. Titulní strana rukopisu disertační práce obsahuje název univerzity, fakulty, Historického ústavu, studijní obor (historie-české dějiny, historie-obecné dějiny, název práce, jméno autora, jméno školitele a rok zpracování. Závaznou součástí disertační práce je prohlášení autora o původnosti práce, obsah a soupis pramenů a literatury. Rukopis musí být vytištěn na bílém papíře formátu A4 a svázán do pevných desek. Na základě návrhu oborové rady jmenuje děkan dva oponenty práce. Pokud se oponenti ve svých závěrech neshodnou, stanoví děkan třetího oponenta, jehož stanovisko je rozhodující. Pokud je práce dvěma oponenty doporučena k obhajobě, stanoví předseda oborové rady termín obhajoby. Obhajoba je veřejná, o výsledku jedná komise na neveřejném zasedání a rozhoduje tajným hlasováním. Výsledek obhajoby se hodnotí obhájil nebo neobhájil.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2022, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/HIDDP