IJIA027a Bachelor's Thesis

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Kateřina Garajová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Kateřina Garajová, Ph.D.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
IJIA015 Practical Italian IV
Vypracováním bakalářské práce má posluchač prokázat schopnost vyhledat a zpracovat odborný materiál - práce se sekundární literaturou.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The thesis on a linguistic topic is written in italian, min. 50,000 characters. Deadline 30th April.
Syllabus
  • Individual tutorial sessions.
Literature
  • SLANÝ, Antonín and Jaroslav NEKUDA. Jak /ne/napsat závěrečnou práci (How to write/ not to write a diploma thesis). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 86 pp. ISBN 80-210-0727-3. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • Further literature for the diploma thesis is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Další literatura pro diplomovou práci je předepsána individuálně podle tématu práce.
Teaching methods
Student´s individual work.
Assessment methods
Based on the affirmative report the student will be admitted to the thesis defence.
Language of instruction
Italian
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/IJIA027a