IJIIB965 K syntaktické analýze jednoduché věty (v románských jazycích a v češtině)

Filozofická fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/2. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. (přednášející), Mgr. Zuzana Šebelová, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 11:40–14:55 K12
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na vybrané problémy spojené s analýzou věty jednoduché v italštině a ve francouzštině v konfrontaci s češtinou. Ústředním tématem je predikace, realizovaná nejen prostřednictvím slovesa, ale zejména prostřednictvím dějového jména v kombinaci se slovesem (kategoriálním či sponovým). Studenti se v průběhu kurzu rovněž seznámí s lexikogramatickými principy syntaktické analýzy (tzv. „Lexique-grammaire“) v kontrastu k jiným typům syntaktických rozborů.
Osnova
  • 1. Věta, výpověď, text a kontext. Syntaktická a informační struktura věty. 2. Predikace z hlediska syntaxe a sémantiky. Valenční a intenční pole predikátu. Slovesný predikát. Valenční a mimovalenční doplnění predikátu. 3. Jmenný predikát se sponovým slovesem, jmenný predikát s kategoriálním slovesem. Transformační vymezení konstrukcí s kategoriálním slovesem (redukční test, test koreference subjektů). 4. Predikativní jména – dějová jména, rezultativa a predikativní konkréta v konstrukcích s kategoriálním slovesem. 5. Kategoriální slovesa – konstrukce standardní, konverzní, kauzativní a podmětové. Jiné parametry variability kategoriálních sloves. 6. Vid a povaha slovesného děje v konstrukcích s kategoriálním slovesem. 7. Přívlastek shodný a neshodný. Přívlastek u dějových jmen.
Literatura
  • GREPL Miroslav, KARLÍK Petr (1998), Skladba češtiny. Olomouc, Votobia.
  • SALVI Giampaolo, VANELLI Laura (2004), Nuova grammatica italiana. Bologna, Mulino.
  • ŠTICHAUER Pavel (2000), Su alcune costruzioni con verbo supporto in italiano. Linguistica Pragensia, X/1, s. 37-50.
Výukové metody
Přednáška: výklad a definice základních pojmů a jejich exemplifikace na konkrétních textech. Seminář: Aplikace nabytých teoretických znalostí na autentických textech. Formou prezentace student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti s prací s konkrétním textem.
Metody hodnocení
Ústní zkouška (teoretická otázka a syntaktický rozbor textu)
Informace učitele
Literatura: ALONSO-RAMOS Margarita (1998), Étude sémantico-syntaxique des constructions à verbe support. Montréal, Université de Montréal, Thèse de doctorat. [online] Dostupné na: (leden 2009). CANTARINI Sibilla (2004), Costrutti con verbo supporto. Italiano e tedesco a confronto. Bologna, Patron. CATTELL Ray (1984), Composite predicates in English. Syntax and Semantics, 17, Sydney, Academic Press Australia. ČERMÁK František (1974), Víceslovná pojmenování typu verbum-substantivum v češtině. Slovo a slovesnost, 35, Praha, Academia. DANEŠ F., GREPL M., HLAVSA Z. (1987), Mluvnice češtiny III, Skladba. Praha, Academia. GREPL Miroslav, KARLÍK Petr (1998), Skladba češtiny. Olomouc, Votobia. GROSS Gaston (1989), Les constructions converses du français. Genève, Droz. GROSS Gaston (2004), Pour un Bescherelle des prédicats nominaux. Linguisticae Investigationes, vol. 27, no. 2. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, p. 343-358. GROSS Maurice (1981), Les bases empiriques de la notion de prédicat sémantique. Langages 63, Paris, Larousse, p. 7-53. IBRAHIM, Amr Helmy (2000), Une classification des verbes en six classes asymétriques hierarchisées. In: Cordier F. et al. (ed.), Syntaxe et sémantique 2, Sémantique du lexique verbal. Caen, Presses universitaires de Caen, p. 81-98. JELÍNEK Milan (1967), Jména dějová. In: Dokulil Miloš, Kuchař Jaroslav, Daneš František, Tvoření slov v češtině 2, Odvozování podstatných jmen. Praha, Academia, s. 562-653. KRAĽČÁK Ľubomír (2005), Analytické verbo-nominálne spojenia v slovenčině. Synchrónno-diachrónný pohľad. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa. MACHÁČKOVÁ Eva (1979), Analytická spojení typu sloveso + abstraktní substantivum (analytické vyjadřování predikátů), Praha, Ústav pro jazyk český ČSAV, Kandidátská práce. MACHÁČKOVÁ Eva (1983), Analytické predikáty. Jazykovědné aktuality, 20, Praha, p. 122-176. MAZZARIELLO Francesca (2007), I nomi eventivi. Tesi di dottorato di ricerca, Pavia, Università degli studi di Pavia. RADIMSKÝ Jan (2009), À propos des paramètres de la prédication nominale à support en tchèque. Lingvisticæ Investigationes 32:2, p. 212–225. SALVI Giampaolo, VANELLI Laura (2004), Nuova grammatica italiana. Bologna, Mulino. SAMVELIAN Pollet (1995), Les nominalisations en français: arguments sémantiques et actants syntaxiques. Paris, Université Paris VII, Thèse de doctorat. SIMONE, Raffaele (2003), Maşdar, ‘ismu al-marrati et la frontière verbe/nom. In: Giròn Alconchel J. L. (ed.), Estudios ofrecidos al Professor José Jesús De Bustos Tovar. Vol I. Madrid, Editorial Complutense, Facultad de Filologìa de la U.C.M –Instituto de Estudios Almerienses, s. 901– 918. ŠTICHAUER Pavel (2007), Tvoření slov v současné italštině. Praha, Karolinum. ŠTICHAUER Pavel (2000), Su alcune costruzioni con verbo supporto in italiano. Linguistica Pragensia, X/1, s. 37-50. VETULANI, Grażyna (2000), Rzeczovniki predykatywne języka polskiego. Poznań, Wydawnictvo naukove UAM. VLKOVÁ Věra (1978), K problematice tzv. multiverbizačních spojení, zvláště v odborném stylu. Slovo a slovesnost, 39-2, p. 107-115. VLKOVÁ Věra (1990), Příspěvek k analýze murtivelbálních spojení typu „provádět rekonstrukci“. Slovo a slovesnost, 1/51, p. 1-15.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2010/IJIIB965