IM019 Diploma seminar Bc. II

Faculty of Arts
Spring 2009
Extent and Intensity
0/2. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. František Kůst (lecturer)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Miessler (lecturer)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (lecturer)
prof. ak. soch. Tomáš Ruller (lecturer)
Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Timetable
Tue 15:00–15:45 G02
Prerequisites (in Czech)
IM002 Proseminar IM I && IM016 Proseminar IM II && IM009 Diploma seminar I
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
In the diploma thesis the student must demonstrate the ability to work independently in keeping with academic standards, a knowledge and understanding of the relevant scholarly literature and the ability to analyze the issue under study.
Syllabus
 • Collective theoretical preparation: learn-in formal rules of diploma thesis writing (bibliographic norm, structure, correct argumentation and rationalization) Individual discussion of home works: literature and other sources collection, organization of a thesis content, and partial chapters of the thesis.
Literature
 • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
 • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • ŠESTÁK, Z. 2000. Jak psát a přednášet o~vědě. Praha 2000.
 • VAŠÁK, P. 1993. Textologie. Teorie a ediční praxe. Praha 1993.
 • ČMEJRKOVÁ, S. - DANEŠ. F. - SVĚTLÁ, D. 1999. Jak napsat odborný text. Praha 1999.
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Teaching methods
Seminar, individual consultations
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of progress made and student-advisor consultations. Requirements: 10 minutes presentation before class, active participation in class discussion of theses, submission of diploma thesis (see deadline and formal instructions).
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2007, Spring 2008, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2009, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2009/IM019