IMK19 Seminář k bakalářské diplomové práci II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem tohoto semináře je příprava, podpora a kontrola procesu vzniku bakalářské diplomové práce. Jeho podstatou jsou ústní prezentace vlastních výzkumných prací obhájené v kolegiální diskuzi.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- Kritického myšlení v rámci relevantního diskurzu.
- Formulovat akademický text v souladu s formálními požadavky.
- Veřejně prezentovat výsledky vlastního výzkumu.
Osnova
  • Ústní prezentace průběhu a výsledků vlastního výzkumu.
Literatura
    povinná literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895.
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. [Brno: Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 2010]. Dostupné také z: https://www.teiresias.mun
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.
Výukové metody
Cvičení, ústní prezentace.
Metody hodnocení
Min. 75% docházka.
Absolvování ústní prezentace.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.