ISKED02 Psychology of education

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
RNDr. Michal Černý (lecturer)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Alžběta Šašinková (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Alice Lukavská
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
Mon 4. 11. to Mon 2. 12. Mon 12:00–13:40 D21; and Sat 30. 11. 9:00–14:00 C128
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je připravit studenty na výkon učitele odborných předmětů v psychologické části kompetenčního rámce. Kurz využívá interdisciplinární zaměření pedagogů - od psychologů, přes teoretické pedagogy až po praktiky s bohatou edukační praxí. Spojuje teoretickou a praktickou složku edukace.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování kurzu student:
orientuje se v základních tématech a problémech pedagogické psychologie zaměřené na edukační prostředí;
dokáže analyzovat a řešit běžné školní kauzuistiky;
má dobrý přehled o dostupné literatuře k tématu, kterou aktivně využívá;
zvládá psychologické aspekty běžné pedagogické komunikace ve třídě;
chápe a reflektuje základní psychologickou dimensi výuky;
reflektuje psychodidaktickou složku vzdělávacího procesu.
Syllabus (in Czech)
 • Probíraná témata v rámci kurzu (nejde o chronologickou osnovu, ale o sobour reflektovaných témat):
 • Obecná psychologie, metody, výzkumy, témata
 • Psychologie osobnosti – motivace, dědičnost, struktura a složky osobnosti, dynamika osobnosti, self
 • Vývojová psychologie a kognitivní činitelé – vývoj inteligence, vývoj řeči, tvořivost, schopnost učení.
 • Vybraná témata z pedagogické psychologie: styl učení, metody učení, evaluace a evaluační nástroje
 • Sociální interakce ve škole, klima třídy, sociální percepce a řízení třídy
 • Osobnost pedagoga, autoevaluace pedagoga
 • Profesní dovednosti pedagoga, zátěže učitelské profese, syndrom vyhoření
 • Interakce pedagog – žák, pedagog – rodič, rodič – žák
 • Řešení konfliktů ve třídě, předcházení patogenním jevům
 • Psychologie v kyberprostředí, psychologie na sociálních sítích
 • Počítačové hry a počítačové závislosti
 • Základní pedagogické diagnostické metody, metody pedagogicko-psychologického výzkumu
 • Školní psycholog, pedagogicko-psychologická poradna
 • Nejčastější pedagogicko-psychologické problémy a metody jejich řešení
 • Verbální a neverbální komunikace
Literature
  required literature
 • ČERNÝ, Michal. Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání (Pedagogical-psychological issues of online education). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 130 pp. ISBN 978-80-210-8925-9. info
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
  not specified
 • PUGNEROVÁ, Michaela. Psychologie : pro studenty pedagogických oborů. Vydání 1. Praha: Grada, 2019. 276 stran. ISBN 9788027105328. info
 • ROLLNICK, Stephen and Hana ANTONÍNOVÁ. Motivační rozhovory ve škole. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 183 stran. ISBN 9788026212744. info
 • KUSÁK, Pavel and Pavel DAŘÍLEK. Pedagogická psychologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 150 s. ISBN 8024402939. info
 • DAŘÍLEK, Pavel and Pavel KUSÁK. Pedagogická psychologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 234 s. ISBN 8070678372. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra and Miroslava ČAPKOVÁ. Ke spolupráci školy s pedagogicko-psychologickou poradnou a rodiči při řešení výchovných a výukových problémů (On school/psychological and educational counselling centres/parents collaboration in solving educationals problems). In Výchovný poradce v současné škole. 1997th ed. Brno: PPP Brno, 1997. p. 22-25. info
 • Pedagogická psychologie. Edited by František Jiránek. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1997. 164 s. ISBN 807194081X. info
 • ČÁP, Jan. Pedagogická psychologie [Čáp, 1963]. Praha: Univerzita Karlova, 1963. 332 s. info
Teaching methods (in Czech)
Studenti na základě práce s interaktivní osnovou vypracovávají úkoly a reflexi četby. V průběhu semestru pak absolvují setkání nad vybranými problémy a kauzuistikami z pedagogické praxe. Na konci obhajují drobný projekt a skládají test.
Assessment methods (in Czech)
Průběžné úkoly, řešené kauzuistiky, test, projekt.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
General note: Předmět je určen pouze pro studenty CŽV..
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/ISKED02