ISKM04 Seminář k diplomové práci I: Východiska a metodologie

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Michal Černý (přednášející)
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (přednášející)
Mgr. David Lacko (přednášející)
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Marek (přednášející)
PhDr. Jiří Stodola, PhD. (přednášející)
Ing. Jiřina Svitáková, MBA, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Tulinská (přednášející)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–9:40 C11
Předpoklady
Znalosti základů metodologie výzkumu (v rozsahu předmětu ISKB15 Seminář k bakalářské práci: metodologie pro ISK)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci předmětu se studenti seznámí s různými paradigmaty, potenciálními tematickými okruhy diplomových prací a na ně navazujícími výzkumnými metodami využívanými v ISK, které mohou využít jako inspiraci při přípravě projektu diplomové práce. Nejdříve budou představeny různé přístupy k definování cíle práce (s akcentem, ale neomezené na výzkumný cíl) a uvědomění si účelu jeho zpracování. Následně bude představen vždy přístup (paradigma) v ISK a k němu budou prezentovány praktické příklady dříve realizovaných výzkumů, kdy pozornost bude cílena především na postup zpracování.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Zdůvodnit nastavení výzkumného designu pro vlastní práci;
- Popsat výhody a limity různých výzkumných metod v ISK;
- Provést sběr a zpracování dat v rámci vlastního výzkumu;
- Popsat vlastní výzkum v rámci diplomové práce.
Osnova
 • 1. Paradigmata v ISK. Aktuální témata výzkumů a aplikací v ISK se zaměřením na specializace rozvíjené na KISK FF MU.
 • 2. Design informačních služeb a filozofie HCD.
 • 3. Příklad výzkumu pro design informační služby v knihovně.
 • 4. Příklad výzkumu pro design informační služby v elektronickém prostředí.
 • 5. Měření vzdělávání.
 • 6. Příklad výzkumu informační gramotnosti a vzdělávání.
 • 7. Příklad výzkumu využití technologie ve vzdělávání.
 • 8. Výzkum v literárních vědách.
 • 9. Příklad literatury v kulturním kontextu.
 • 10. Příklad filozofických metod.
 • 11. Metody v datovém a informačním managementu.
 • 12. Příklad informačního auditu.
 • 13. Příklad dataminingu.
Literatura
  povinná literatura
 • REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. 192 s. ISBN 978-80-247-3006-6. info
 • PICKARD, Alison Jane. Research methods in information. Edited by Susan Childs - Elizabeth Lomas - Julie McLeod - Andrew K. Shenton. Second edition. London: Facet publishing, 2013. xxii, 361. ISBN 9781856048132. info
  doporučená literatura
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 377 stran. ISBN 9788073673130. info
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. První. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. info
Výukové metody
Přednáška, diskuze, čtení, reflexe přečtených odborných textů
Metody hodnocení
Aktivní zapojení do diskuze, průběžné úkoly v podobě reflexe přečtených odborných textů
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/ISKM04