JSB078 Základy práce s odborným textem

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eliška Jiráňová (přednášející)
Mgr. Eliška Jiráňová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 16:00–17:40 G23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
• Předmět je doporučen studentům prvních ročníků a cílem je připravit je na práci s různými typy odborných textů. Dalším cílem je připravit studenty na samostatné vypracování odborných textů.
• Analýza odborného textu: Určování hlavní myšlenky textu a detailní analýza textu; vyhodnocování důležitých a klíčových informací; zhodnocování odborného textu a porovnávání s dalšími texty s cílem zaujetí objektivního postoje; argumentace obsažené v textu, jejich analýza a věrohodnost; interpretace textu.
• Vypracovávání odborného textu: Vyhledávání relevantních zdrojů, vyhledávání v databázích, možnosti získávání informací; práce se zdroji; citační normy; náležitosti odborného textu; výstavba textu od prvotní myšlenky a určení tématu až po vypracování finální verze.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen využívat dostupné zdroje k získávání informací a interpretovat odborný text, zaujmout objektivní stanovisko a bude schopen určit validitu v textu obsažených informací. Student také bude schopen porovnávat informace z více zdrojů a vytvářet tak síť vzájemně propojených znalostí. Student bude schopen formulovat vlastní myšlenky, argumenty a závěry a bude schopen vypracovat vlastní text odpovídající akademické úrovni.
Literatura
    povinná literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
Výklad obsahující základní informace týkající se práce s odborným textem kombinovaná s aktivní analýzou a prací s texty jak v hodině, tak ve formě odevzdávání domácích úkolů.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě těchto kritérií:
• aktivní práce v hodině a odevzdávání průběžných úkolů
• 70% prezence.
Informace učitele
Vybrané odborné texty z oblasti lingvistiky, historie, literatury, kultury atd. budou postupně vkládány do sekce Studijní materiály v IS MU a budou studentům dostupné pro vypracování průběžných úkolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/JSB078