JSB_SLAV25 Překladatelský seminář pro pokročilé studenty chorvatštiny/srbštiny

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miloš Pantić (přednášející)
Garance
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 C31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Překládání publicistických článků z češtiny do chorvatštiny. V semináři je kladen důraz na analýzu stylistických a gramatických zvláštností chorvatského jazyka. Studenti individuálně překládají zadané texty, které pak na semináři společně rozebírají a srovnávají svá překladatelská řešení.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student zdokonalí své znalosti gramatické a stylistické struktury chorvatského jazyka a jejich aplikaci v překladu z češtiny do chorvatštiny.
Osnova
 • Překlad vybraných textů z českého denního tisku (odborné články, recenze, politické komentáře, fejetony apod.).
Literatura
 • Jure Šonje: Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" 2000.
 • ANIĆ, Vladimir. Rječnik hrvatskoga jezika. 2., dopl. izd. Zagreb: Novi Liber, 1994. xxiv, 1262. ISBN 9536045001. info
 • Novosad, Alen – Profeta, Dušanka: Hrvatsko-češki rječnik. Zagreb 1999.
 • Badurina, Lada – Marković, Ivan – Mićanović, Krešimir: Hrvatski pravopis. Zagreb: Matica hrvatska, 2007.
 • MERHAUT, Jaroslav. Česko-chorvatský slovník. Zagreb: Dominović, 1998. 596 s. ISBN 953-6006-30-8. info
 • Menac, Antica a kol.: Hrvatski frazeološki rječnik. Zagreb 2003
 • MENAC, Antica, Dubravka DOROTIĆ SESAR a Renata KUCHAR. Hrvatsko - češko - slovački frazeološki rječnik s indeksom čeških i slovačkih frazema. 2. proš. i dop. izd. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1998. 151 s. ISBN 9531750955. info
 • LEVÝ, Jiří. Umění překladu. 2. dopl. vyd. Praha: Panorama, 1983. 396 s. info
 • SILIĆ, Josip a Ivo PRANJKOVIĆ. Gramatika hrvatskoga jezika : za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, 2005. 422 s. ISBN 9530400144. info
 • Težak, Stjepko – Babić, Stjepan: Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. Zagreb: Školska knjiga 2003.
 • Hudeček, Lana – Mihaljević, Milica: Jezik medija – publicistički funkcionalni stil. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada 2009.
 • Barić, Eugenija a kol.: Hrvatska gramatika. Školska knjiga, Zagreb 1997.
 • FIŠER, Zbyněk. Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání. 1. vyd. Brno: Host, 2009. 320 s. Studium 28. ISBN 978-80-7294-343-2. info
Výukové metody
Dvě hodiny cvičení týdně, domácí příprava, překlad z češtiny do chorvatštiny, aktivity vedené učitelem.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. K jeho získání musí posluchač docházet na semináře připraven, aktivně se podílet na výuce a uspět v závěrečném překladatelském testu.
Vyučovací jazyk
Chorvatština

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/JSB_SLAV25