KJ1A002 Practical Catalan 2

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
4/4/6. 8 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Pavlína Javorová Švandová (lecturer)
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. David Utrera Domínguez (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Elga Cremades Cortiella, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
KJ1A001 Catalan 1
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Hlavním cílem tohoto kurzu je, aby studenti získali komunikační kompetence v katalánštině odpovídající úrovni A2 v Společném evropském rámci. To znamená, že studenti obecně budou schopni porozumět a vytvářet společné výrazy týkající se osobních informací, rodiny, nákupu, místní geografie nebo práce. Komunikační kompetence zahrnují jazykové kompetence (fonetické, lexikální, gramatické atd.), sociolingvistické a pragmatické kompetence, aby studenti mohli rozlišit textovou typologii, registry a jazykové odrůdy a vhodnost v různých komunikativních kontextech.

The main goal of this course is that students acquire communicative competences in Catalan corresponding to level A2 in the Common European Framework. This means that, in general, students will be able to understand and produce common expressions related to personal information, family, buying, local geography or job. Communicative competences include linguistic competences (phonetical, lexical, gramatical, etc.), sociolinguistic and pragmatical competences, so that students will have to be able to distinguish textual typology, registers and linguistic varieties and appropriateness in different communicative contexts.
Learning outcomes
Na konci kurzu musí být studenti základními uživateli katalánštiny. To znamená, že musí být schopni: 1. Rozumět a vytvářet společné věty a výrazy týkající se záležitostí bezprostředního významu (například základní osobní informace, informace o rodině, nákupu, místní geografii a práci). 2. komunikovat v jednoduchých situacích, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a společných předmětech. 3. Popsat jednoduše aspekty týkající se osobních zkušeností, kontextu nebo okamžitých potřeb.

At the end of the course, students have to be basic users of Catalan. This means that they have to be able to: 1. Understand and produce common sentences and expressions related to matters of immediate importance (for instance, basic personal information, information about the family, shopping, local geography and job). 2. Communicate in simple situations that require simple and direct exchange of information about familiar and common subjects. 3. Describe, in a simple way, aspects related to personal experiences, context or immediate needs.
Syllabus
 • 1. Osobní popisy 2. Bydliště 3. Práce 4. Denní aktivity a zábavy 5. Doprava a cestování 6. Politika a instituce 7. Zprávy 8. Psychologie lidí 9. Školení 10. Obchodní vztahy 11. Gastronomie a potraviny 12. Veřejné a soukromé služby
 • 1. Personal descriptions 2. Place of residence 3. Work 4. Daily activity and entertainments 5. Transportation and travel 6. Politics and institutions 7. News 8. Psychology of people 9. Training 10. Commercial relations 11. Gastronomy and food 12. Public and private services
Literature
  required literature
 • UTRERA DOMINGUEZ, David. Cvičení z katalánštiny (Exercises in Catalan). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 145 pp. ISBN 978-80-210-7436-1. Digitální knihovna FF MU info
  not specified
 • Mas, Marta; Albert Vilagrasa; Núria Bastons; Gemma Verdés; M. Helena Vergés (2005): Veus 1. Curs de català (llibre de l’alumne). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 • Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona (2007-2015): Guies de conversa universitària [recurs en línia]. (Consulta: 3-9-2015).
 • MAS PRATS, Marta and Albert VILAGRASA GRANDIA. Gramàtica catalana de la A a la Z. Edited by Anna Bartra Kaufmann. 1a ed. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012. 509 s. ISBN 9788498835243. info
Teaching methods
Přednášky, debaty, praktické cvičení, domácí úkoly

Lectures, class discussion, practical exercises, homework
Assessment methods
Závěrečná zkouška se skládá ze 4 částí: ústní porozumění, písemné porozumění, ústní projev, písemný projev

Final exam consisting of 4 parts: oral comprehension, written comprehension, oral expression, written expression
Language of instruction
Catalan
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/KJ1A002