KPI11 Kurz práce s informacemi

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
celý předmět je formou eLearningu. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Hana Tulinská (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Tulinská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
Počítačová gramotnost na uživatelské úrovni. Schopnost práce s internetem, zvídavost, schopnost samostatné práce a touha samostatně hledat řešení. Kurz je vhodný zejména pro studenty bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 350 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 60/350, pouze zareg.: 0/350, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/350
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjet vaši informační gramotnost a to zejména s ohledem na studium, odborný a profesní rozvoj. To stručně znamená od vyhledávání informací, přes studium, bádání až k tvorbě textu.
Zaměříme se na šest oblastí
Budeme přemýšlet o tom, co znamená autorita – odborná, profesní a o tom, jak hodnotit informační zdroje, se kterými se setkáte. Ukážeme si, že tvorba (seminárky, blogu,…) je kreativní proces, ne však lineární. Zamyslíme se nad hodnotou informací pro osobní rozvoj, vzdělávání, zisk a nad významem sdílení zdrojů, kterými jsou i studentské práce. Podíváme se na výzkum jako na proces hledání odpovědí na otázky vlastní zvědavosti i společenské významnosti. Zjistíme, že i věda je na sítích a k jejím základům patří komunikace. Vyzkoušíme si, že googlení a vyhledávání je procesem rozšiřování vlastních obzorů a branou k novému poznání.

Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu umět:
 • nalézt správná místa pro vyhledávání informací,
 • efektivně vyhledávat v odborných databázích a nalézt tak kvalitní zdroje pro svoji práci,
 • dobře volit klíčová slova,
 • správně citovat a zvýšit si tak hodnotu své práce,
 • lépe psát odborné vysokoškolské práce,
 • kriticky posoudit, který zdroj je pro danou potřebu ten vhodný,
 • vybrat vhodnou formu publikování a sebeprezentace,
 • přemýšlet o vybraných tématech práce s informacemi v širším společenském kontextu.
 • Osnova
  • Vyhledávání jako strategické objevování
  • Hodnocení kvality informací
  • Výzkum jako proces tázání se
  • Informace mají hodnotu
  • Vědění jako dialog
  • Tvorba informací jako proces
  Literatura
   doporučená literatura
  • BEČKA, Josef Václav. Jak psát dobře a správně. 1. vyd. Praha: Novinář, 1974. 177 s. info
  • MEŠKO, Dušan a Dušan KATUŠČÁK. Akademická príručka. 1. slovenské vyd. Martin: Osveta, 2004. 316 s. ISBN 8080631506. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • ŠIMEK, Dušan a Helena KUBÁTOVÁ. Od abstraktu do závěrečné práce : jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. 3., upr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 56 s. ISBN 8024404354. info
  • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 9788072017799. info
  • KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Martin Krčál - Citace.com, 2014. 212 s. ISBN 978-80-260-6074-1. oficiální stránka knihy info
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
   neurčeno
  • BELCHER, Wendy Laura. Writing your journal article in 12 weeks : a guide to academic publishing success. Los Angeles: SAGE, 2009. xxi, 351. ISBN 9781412957014. info
  • COTTRELL, Stella. The study skills handbook. 4th ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. vi, 426. ISBN 9781137289254. info
  • GODFREY, Jeanne. How to use your reading in your essays. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. viii, 162. ISBN 9781137294685. info
  • GREETHAM, Bryan. How to write better essays. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. xi, 315. ISBN 9781137293282. info
  Výukové metody
  Kurz je plně distanční s dvoutýdenní periodicitou. V prvním týdnu studujete články na webu kisk.phil.muni.cz/kpi a plníte úkol v informačním systému (IS MUNI). Druhý týden dáváte zpětnou vazbu spolužákovi v kurzu a snažíte se poučit ze zpětné vazby, kterou jste sami získali. Pro absolvování úkolu je třeba splnit všech šest úkolů, online test, závěrečnou práci v podobě kratší seminární práce.
  Metody hodnocení
  E-learningový kurz. Každý týden student vypracuje úkol dle stanoveného zadání. Tyto úkoly jsou nezbytnou podmínkou pro ukončení předmětu. Je potřeba splnit všechny úkoly.
  Závěrečného hodnocení se skládá z těchto částí: - plnění úkolů - plnení kvízů - písemného testu - seminární práce.
  Informace učitele
  http://kisk.phil.muni.cz/kpi

  Na stránkách kurzu můžete najít podobu kurzu z minulých let. Nový běh pro vás právě chystáme na začátek semestru. Kurz bode zahájen 21.9.2021 - vyčkejte na informační e-mail.

  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/KPI11