KRBcA07 Latinský jazyk pro neoborové studenty I

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Natália Gachallová (přednášející)
Mgr. Soňa Hudíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Lukšová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrea Salayová (přednášející)
Mgr. Jan Slíva (přednášející)
Mgr. Pavel Ševčík (přednášející)
Mgr. Tereza Ševčíková (přednášející)
Mgr. Anna Žáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
KRBcA07/T01: St 21. 9. až Čt 22. 12. St 16:15–17:50 KOM 115, P. Ševčík, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
KRBcA07/01: Út 10:50–12:25 B2.33, J. Malá
KRBcA07/02: Po 12:30–14:05 B2.32, A. Salayová
KRBcA07/03: Út 9:10–10:45 B2.41, J. Malá
KRBcA07/04: St 10:50–12:25 B2.33, S. Hudíková
KRBcA07/05: St 9:10–10:45 G01, A. Salayová
Předpoklady
(! LJBcA01 Latinská mluvnice I ) && (! ROMIB001 Latina pro romanisty I ) && (! CJV09 Latina I. ) && (! AR1A16 Latina I ) && (! PV1A15 Latina I ) && ! NOWANY ( LJBcA01 Latinská mluvnice I , ROMIB001 Latina pro romanisty I , CJV09 Latina I. , AR1A16 Latina I , PV1A15 Latina I )
Kurz je určen pro začátečníky, a proto nepředpokládá žádnou znalost latiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Jiné omezení: Nelze získávat kredity za další latiny pro nelatináře, jejichž obsah je totožný (studijní řád, čl. 8 odst. 4).
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu student bude schopen:
zpaměti reprodukovat a jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
vysvětlit gramatická pravidla probíráná v rámci kurzu;
používat základní latinskou gramatickou terminologii spojenou s gramatikou probíranou během kurzu;
určovat gramatické kategorie probraných morfologických tvarů;
překládat do češtiny jednoduché latinské věty;
popsat gramatickou strukturu věty.
Osnova
 • Úvod do studia latiny, latinská abeceda, výslovnost a přízvuk. Latinské gramatické kategorie v porovnání s českými. Úvod do deklinace a konjugace.
 • Substantiva 1. deklinace, základní předložky.
 • 1. konjugace (ind. préz., impf., fut. I, imp., inf. préz.). Překlad latinského pasiva, vyjádření činitele.
 • Substantiva 2. deklinace, adjektiva 1. a 2. deklinace.
 • Sloveso esse a jeho složeniny. Adverbia od adjektiv 1. a 2. deklinace.
 • 2. konjugace (ind. préz., impf., fut. I, imp., inf. préz.).
 • Substantiva 3. deklinace.
 • 3. a 4. konjugace, smíšená konjugace (typ capio) - ind. préz., impf., fut. I, imp., inf. préz.
 • Deponentní slovesa.
 • Adjektiva 3. deklinace, participium prézentu aktiva a jeho použití.
 • Adverbia 3. deklinace, osobní zájmena, přivlastňovací zájmena, ukazovací zájmena – is, ea, id; idem, eadem, idem; dativ a genitiv přivlastňovací.
Literatura
  neurčeno
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
 • BARTONĚK, Antonín. Latina pro posluchače filozofické fakulty. Vyd. 10. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 336 s. ISBN 9788021032170. info
 • Novotný, F. (ed.). Základní latinská mluvnice. 2. vyd., v H & H 1. Jinočany : H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7.
 • Pražák, J. M. - Sedláček, J. - Novotný, F. Latinsko-český slovník., A-K. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1955. viii, 743.
 • Pražák, J. M. - Sedláček, J. - Novotný, F. Latinsko-český slovník., L-Z. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 684 s.
 • Pech, J. Latina pro gymnázia I. 4. vyd. Praha : Leda, 1998. 404 s. ISBN 8085927470.
 • Pech, J. Latina pro gymnázia II. 2. vyd. Praha : Leda, 1999. 471 s. ISBN 8085927527.
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášky a cvičení (překlady, gramatická cvičení). Vyžaduje se účast na hodinách a domácí příprava.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je úspěšné absolvování závěrečného písemného testu (70% - zápočet; 75% - kolokvium); průběžné vyplňování odpovědníků v IS (alespoň na 70%); aktivní účast na hodinách.
Navazující předměty
Informace učitele
Do 31. 10. 2016 byste měli splnit na 70% alespoň 7 odpovědníků dle vlastního výběru z 1. – 4. lekce a do 30. 11. 2016 alespoň 4 odpovědníky dle vlastního výběru z 5. – 7. lekce. Kdo splní tuto podmínku, bude mít o 5% sníženou požadovanou hranici pro splnění závěrečného testu. Pro ostatní platí základní hranice. Pro přihlášení k zápočtu nebo kolokviu je nutné mít splněny 2 opakovací odpovědníky a kromě toho 18 dalších odpovědníků dle vlastního výběru z lekcí 1 - 10 (do celkového počtu se počítá i 11 odpovědníků z první části semestru).
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti obecné jazykovědy, klasické řečtiny, mediteránních studií a klasické archeologie volí ukončení kolokviem, ostatní ukončení zápočtem.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.