KSCA014 Psaní odborných textů I

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D. (přednášející)
Wei-lun Lu, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 12:30–14:05 K33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo Kulturní studia Číny je podmíněn souhlasem vyučujících.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz uvede studenta do problematiky psaní oborných textů. Je určen pro studenty bakalářského studia. Cílem kurzu je seznámit studenta se řádným psaním odborných texů. Kurz studentovi pomůže zorientovat se v požadavcích kladených na odborný text a vyvarovat se nástrah při samotném psaní.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- Zvolit si adekvátní téma odborné práce podle zadání
- Znát citační normu a problematiku plagiarismu
- Formální požadavky odborného textu
- Základní metodologii
- Práci s prameny
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
 • a) Požadavky na kurz b) Seznámení se s problematikou
 • 2. Náležitosti odborného textu
 • a) Formální požadavky textu b) Citační norma a plagiarismus c) Práce s odbornou literaturou a prameny
 • 3. Úskalí volby tématu
 • a) Základní metodologie b) Odlišnosti oborů c) Výzkumná otázka d) Jak dosáhnout vytyčeného cíle?
 • 4. Studentské prezentace a diskuze
 • 5. Studentské prezentace a diskuze
 • 6. Studentské prezentace a diskuze
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 9788025135105. info
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. První. Senov: Kamil Mařík - Professionam Publishing, 2009. 146 s. ISBN 80-7431-002-7. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  neurčeno
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • Cesty k vědě : jak správně myslet a psát. Edited by Břetislav Horyna - Josef Krob. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. 170 s. ISBN 9788071822233. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
Výukové metody
Seminář, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Student si po třetí hodině zvolí téma podle svého zájmu. To zpracuje podle znalostí získaných na přednáškách. Téma, strukturu a cíle své práce bude prezentovat před kolegy, kteří se pokusí definovat silné stránky a případné obtíže daného projektu.
Záměrem je představit studentům celou škálu případných překážek, které se při psaní odborných textů mohou objevit a jejich řešení v praktické rovině. Důležitou roli sehrává i fakt, že objektivita posuzovatelů je obvykle větší u cizího textu nežli u vlastního, s tím, že získané znalosti student může přenést i na vlastní práci.
Po skončení kurzu (datum bude upřesněno), student odevzdá písemně odborný text podle prezentovaného projektu. Délka a další formální náležitosti budou upřesněny na úvodní hodině.
Docházka: nutná je 100% docházka.
Splnění těchto tří podmínek znamená udělení kolokvia. Při nesplnění některé z těchto podmínek vyučující může povolit alternativní ukončení předmětu – zpracování seminární práce na zadané téma a dle zadaných parametrů.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 2. semestru studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2020.