KSCA015 Academic Writing II

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A., Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A., Ph.D.
Supplier department: Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
KSCA014 Academic Writing
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1) Úvodná hodina; rekapitulácia POT I: plagiát; primárny zdroj VS sekundárna literatúra
 • 2) Domáca príprava a samostatné riešenie zadaných úloh I.
 • 3) Vedecké poznanie; základné druhy výskumu (historický, sociálny, literárny, lingvistický,...)
 • 4) Domáca príprava a samostatné riešenie zadaných úloh II.
 • 5) Časté problémy pri vedeckom výskume: výber primárnych zdrojov, objektivita, hermeneutický kruh, princíp historickej konkrétnosti,...
 • 6) Domáca príprava a samostatné riešenie zadaných úloh III.
 • 7) Seminár: konkrétne problémy študentov, formulár návrhu výskumu
 • 8) Domáca príprava a samostatné riešenie zadaných úloh IV.
 • 9) Seminár: spätná väzba na študentské projekty
 • 10) Domáca príprava a samostatné riešenie zadaných úloh V.
 • 11) Prezentácia návrhu výskumu: skupina I.
 • 12) Prezentácia návrhu výskumu: skupina II.
Assessment methods (in Czech)
Kurz je zakončený kolokviom. Požiadavky na kolokvium: (a) aktívna účasť na seminároch, (b) domáca príprava a včasné vypracovanie zadaných úloh, (c) záverečná prezentácia. Pri nesplnení niektorej z týchto podmienok môže vyučujúci povoliť alternatívne ukončenie predmetu – spracovanie seminárnej práce na vybranú tematiku.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every other week.
The course is also listed under the following terms Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/KSCA015