KSCA698 Seminář k magisterské diplomové práci I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Drábik, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (cvičící)
Wei-lun Lu, Ph.D. (cvičící)
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc. (cvičící)
Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A., Ph.D. (cvičící)
Roman Shapiro, PhD (cvičící)
Dr. phil. Ute Wallenböck, M.A. (cvičící)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na základě zpřesňujících individuálních diskusí s vedoucím práce student vypracuje projekt diplomové práce.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student bude schopný samostatně identifikovat a analyzovat odborný problém odpovídající typu studia. Dále bude schopný vyhledat, analyzovat a porovnat primární a sekundární literaturu k danému problému a kvalifikovaně posuzovat metodologii vhodnou k řešení daného problému.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. (Domácí příprava: studenti si zvolí předběžné téma diplomové práce a vedoucího práce, u kterého budou práci psát. Vedoucím práce musí být zaměstnanec MU.
 • 3. (Individuální konzultace s vedoucím práce)
 • 4. (Individuální konzultace s vedoucím práce)
 • 5. Odevzdání abstraktu práce vedoucímu práce; zvážení dalšího postupu vedoucím práce.
 • 6. (Individuální konzultace s vedoucím práce)
 • 7. (Individuální konzultace s vedoucím práce)
 • 8. Termín odevzdání vypracovaného projektu diplomové práce do odevzdávárny kurzu.
 • 9. Prezentace projektů diplomových prací první poloviny studentů v kurzu. Zbývající studenti si každý připraví oponenturu jedné z prací svých kolegů.
 • 10. Prezentace projektů diplomových prací druhé poloviny studentů v kurzu. Zbývající studenti si každý připraví oponenturu jedné z prací svých kolegů.
 • 11. (Domácí příprava: dopracování projektu a příprava zadání diplomové práce)
Literatura
  doporučená literatura
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Kurz probíhá formou individuálních konzultací s vybraným vedoucím práce. Na závěr semestru student prezentuje a obhajuje projekt své magisterské diplomové práce a sám je oponentem během vybrané prezentace jednoho ze svých kolegů.
Metody hodnocení
Podmínky ukončení kurzu:
(a) vypracování abstraktu a projektu magisterské diplomové práce a jejich včasné odevzdání; přijetí projektu vedoucím práce; prezentace a obhajoba projektu během semináře;
(b) vypracování oponentury k vybraným projektům.
(c) předběžné zadání magisterské diplomové práce;
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: Kurz má podobu individuálních konzultací a prezentací projektů v posledních týdnech semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/KSCA698