KSCB017 Bachelor's thesis writing

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A.
Supplier department: Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Timetable
each even Tuesday 12:00–13:40 B2.51
Prerequisites (in Czech)
NOW ( KSCA101 Bachelor thesis seminar II )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je zaměřen na přípravu pokročilé pracovní verze bakalářské diplomové práce prostřednictvím seminářů, které se věnují představení konkrétních rozpracovaných stádií bakalářských diplomových prací studenty a řešení případných metodologických problémů, kterým studenti při psaní čelí. Předmět se zaměřuje na využití vhodné metody k naplnění cílů práce a zodpovězení zvolené výzkumné otázky. Dalším cílem předmětu je připravit studenty na ústní prezentaci bakalářské práce a její následovnou obhajobu při státní závěrečné zkoušce. Předmět představuje doplňkovou podporu pro studenta píšícího bakalářskou diplomovou práci.
Learning outcomes (in Czech)
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu student: - bude schopen po odborné stránce vytvořit vědeckou práci rozsahu bakalářské diplomové práce; - dokáže identifikovat a aplikovat vhodnou metodu nebo metody k řešení cílů bakalářské diplomové práce; - dokáže zvolit vhodný citační systém a konzistentně jej používat v celém textu bakalářské diplomové práce; - dokáže připravit text bakalářské diplomové práce, který bude vyhovovat nárokům kladeným na tvorbu textů v prostředí; - dokáže jasně a srozumitelně prezentovat projekt bakalářské diplomové práce během společného semináře a reagovat na kritické poznámky vyučujících a účastníků semináře
Syllabus (in Czech)
  • Společné informační setkání
  • Prezentace nejnovějších verzí projektů bakalářských diplomových prací
  • Jak probíhá analýza a na co si dávat pozor
  • Představení rozpracované verze metodologického uchopení bakalářských prací spolu s ukázkou první analýzy
  • Analýza - praktický workshop pro konkrétní studentské výzkumné projekty
  • Od analýzy k výsledkům - praktický workshop pro konkrétní studentské výzkumné projekty
  • Prezentace nejnovějších výsledků výzkumu bakalářských diplomových prací; studentská oponentura; příprava na obhajobu verze projektu bakalářské diplomové práce.
Teaching methods (in Czech)
Semináře, workshopy, vzájemná kritická diskuze mezi studenty za účasti koordinátora kurzu a vedoucích prací.
Assessment methods (in Czech)
Podmínky úspěšného ukončení kurzu (a) Prezentace nejnovějších výsledků bakalářské diplomové práce na semináři a jeho obhajoba v kritické diskuzi (30%). (b) Odevzdání kapitoly bakalářské práce podrobně popisující zvolenou metodologii (40%). (c) Aktivita na hodině a aktívní účast na všech workshopech (30%)
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/KSCB017