KSCB121 Chinese in Applications

Faculty of Arts
Spring 2016
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Supplier department: Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Timetable
each even Tuesday 17:30–19:05 zrusena M25
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurz představuje studentům aplikace, online platformy a databáze určené pro studium čínského jazyka a kultury. Student bude obeznámen s aplikacemi, které umožňují snadnější překlad čínského textu, či s webovými stránkami, jejichž cílem je napomáhat při samostudiu. Tento předmět chce systematicky představit nástroje, jejichž účelem je zdokonalení úrovně čínštiny studenta a snadnější práce s informacemi v čínštině. Kromě webových, či mobilních aplikací budou studenti také procvičovat používání standardních knižních slovníků, které jsou jako jediná pomůcka povoleny při státních závěrečných zkouškách. Pozornost bude věnovaná také vyhledávání čínských zdrojů a sekundární literatury, či seznámení studentů s čínskými databázemi, které následně může zúročit při psaní bakalářské diplomové práce.


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:


- využívat různé platformy zaměřující se na samostudium čínštiny: opakování slovíček, určování radikálů, tahy znaků, používání nových slov ve větách


- používat aplikace usnadňující překlad a četbu čínského online textu


- používat standardní knižní slovníky


- orientovat se v elektronických databázích různých čínských pramenných zdrojů


- orientovat se v elektronických databázích sekundární literatury (JSTOR, EBSCO ad.)


- vyhledat a určit relevantní elektronické zdroje pro seminární / diplomovou práci

Syllabus (in Czech)
  • (0) Úvodní informace a představení předmětu (1-2) Aplikace pro překlad Co je to překlad? Překladač X Slovník; klady a zápory elektronických slovníků; online X offline slovníky; různé funkce elektronických slovníků a) překlad b) příkladové věty c) příbuzná slova, slova obsahující daný znak d) tahy znaku e) rozlišování znaků pomocí fotoaparátu f) rozlišení znaku po jeho zapsání (na dotykový display) g) překlad znaků online textu h) knižní slovníky (3-4) Aplikace pro samostudium čínštiny Aplikace a online platformy pro rozšíření slovní zásoby a opakování slovíček; aplikace pro procvičování četby, výslovnosti a poslechu a) slovní zásoba: Anki, hsk.academy, chineasy.org b) čtení: chinesereadingpractice.com, Chinese Reading World c) poslech: Fluentu.com, BBC Chinese, Yabla Chinese d) facebook jako často využívaná platforma současnými studenty – možnost dennodenně se učit novým čínským výrazům (5-6) Získávání informací Služby, které poskytuje knihovna; vyhledávaní informací na internetu; online databáze s vědeckými články a) knihovna b) jak rozlišit relevantní informace c) jaké online stránky jsou vhodnější na získání informací a dat d) jak rozlišit odborný článek e) cizojazyčné databáze s anglickými odbornými články f) čínské databáze
Teaching methods (in Czech)
Procvičování práce s aplikacemi, databázemi, slovníky; prezentace v hodině.
Assessment methods (in Czech)
Prezence 100%, práce v hodině, vypracování a včasné odevzdání úkolů k jednotlivým hodinám.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2019, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2016/KSCB121