LJ151 Archaická latina

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 A21, kromě Út 16. 11., kromě Út 23. 11. ; a Út 16. 11. 16:00–17:40 Virtuální místnost, Út 23. 11. 16:00–17:40 Virtuální místnost
Předpoklady
PROGRAM ( N - LJ_ ) || PROGRAM ( N - LJU_ )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem přednášky Archaická latina je jednak teoretické uvedení do problematiky specifických jazykových jevů archaické fáze latinského jazyka a nástinu jejího vývoje do doby klasické, jednak praktické seznámení s konkrétními archaickými jazykovými jevy, které bude založeno na četbě vybraných archaických nápisů a pasáží z Plautových komedií.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni zařadit latinu do širšího kontextu jazykové situace ve staré Itálii, popsat hlavní rysy archaické vývojové fáze latinského jazyka z hlediska fonologie, morfologie a syntaxe. Budou znát nejdůležitější nápisné památky archaického období a budou umět identifikovat archaické jazykové jevy na nápisech i literárních textech, konfrontovat je se stavem v klasické latině a interpretovat archaické nápisné texty z hlediska žánru a obsahu.
Osnova
 • 1. Předliterární období latinského jazyka.
 • 2. Jazyková situace na území staré Itálie.
 • 3. Latinská abeceda.
 • 4. Hláskoslovné zvláštnosti archaické latiny: kvalitativní změny vokálů, vývoj diftongů, kvantitativní změny vokálů; monoftongizace diftongů.
 • 5. Konsonantické změny.
 • 6. Morfologické zvláštnosti archaické latiny: deklinace substantiv.
 • 7.Latinské perfektum a reliktní archaické kategorie času a způsobu.
 • 8. Archaické nápisy.
 • 9. Specifika Plautovy latiny. Syntaktické a stylistické zvláštnosti.
 • 10. Uvedení do metriky.
 • 11. Plautus - četba vybraných textů.
Literatura
  povinná literatura
 • PULTROVÁ, Lucie, Daniela URBANOVÁ, Marie MALÁ a Jiří ŠUBRT. Archaická latina. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006. 82 s. učební texty. ISBN 80-246-1165-1. info
 • PLAUTUS, Titus Maccius. Aulularia. Edited by Walter Stockert. Stuttgart: B.G. Teubner, 1983. xviii, 255. ISBN 3-519-04040-9. info
  neurčeno
 • PLAUTUS, Titus Maccius. Aulularia (Příl.) : T. Maccius Plautus: Aulularia. info
 • PLAUTUS. Amphitryo : comoedia : aliquot versibus omissis. Edited by Hans H. Ørberg. Montella: Accademia Vivarium Novum, 2003. 84 s. ISBN 8887637407. info
 • MUECKE, Frances. Plautus Menaechmi : a companion to The brothers Menaechmus, from Plautus: The pot of gold and other plays, translated by E.F. Watling, published in the Penguin classics. Edited by Plautus. London: Bristol Classical Press, 2003. 77 s. ISBN 0862922399. info
 • PLAUTUS. Mostellaria. Edited by Frank R. Merrill. London: Bristol Classical Press, 2002. lvii, 166. ISBN 1853996386. info
 • PLAUTUS. Truculentus. Translated by Walter Hofmann. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2001. 237 s. ISBN 3534138007. info
 • PLAUTUS. Glorreiche Hauptmann. Edited by Peter Rau. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1998. 182 s. ISBN 3150080312. info
 • Aulularia. Edited by Plautus - Massimo Rossi. 1a ed. Milano: Carlo Signorelli, 1996. 200 s. ISBN 8843403478. info
 • PLAUTUS. Amfitryon a jiné komedie. Edited by Eva Stehlíková, Translated by Vladimír Iren Businský. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1978. 607 s. URL info
 • PLAUTUS. Pseudolus : komedie. Translated by Vladimír Šrámek. První vydání. Kladno: J. Šnajdr, 1946. 109 stran. info
Výukové metody
Přednášky, čtení, rozbor textu. Domácí úkoly. Četba odborné stati k tématu v cizím jazyce na referát.
Metody hodnocení
Vyžaduje se aktivní účast na semináři, vypracování referátu a průběžná domácí příprava z hodiny na hodinu. Závěrečný písemný test.
Informace učitele
Rozsah referátu: minimum 6 normostran včetně handoutů (normostrana = 1800 znaků; Times New Roman; řádkování 1,5) V úvodu by měla zaznít osnova referátu, tj. referující v bodech nastíní, čemu se bude věnovat. Obecný úvod, tj. seznámení s historickým a kulturním kontextem by mělo zahrnout maximálně jednu šestinu referátu, a to jen v případech, kdy je tento úvod nutný, to znamená, že je nepřípustné, aby referující věnoval polovinu určeného času, životopisným údajům např. o Ciceronovi apod. Referáty ze stylistiky se věnují stylům jednotlivých autorů, veškeré ukázky se uvádí v jazyce originálu, mohou být doprovázny českým překladem. Hnadouty - latinský text vždy, případně český překlad. Citování použité literatury všude, kde byla použita (poznámky pod čarou). Seznam použité literatury na konci referátu - citace dle citačního úzu, který je přesně definován v předloze pro diplomovou práci na www.phil.muni.cz v kolonce Studium, Předpisy, úplně na konci stránky. Latinské texty citovat dle teubnerských vydání nebo databází přístupných na serveru našeho ústavu např. BTL Nepoužívá se pokud možno Wikipedie ani jiné neověřené internetové zdroje, pokud se používají, je nutno je ověřit jinde.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/LJ151