LJ159 Latina jako jazyk odborného textu I

Filozofická fakulta
podzim 2022

Předmět se v období podzim 2022 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJ107 Latinská stylistika || LJBcA17 Latinská stylistika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvést studenty do samostatného vytváření latinského textu o odborných tématech z oblasti klasické filologie. Rozšířit a prohloubit slovní zásobu nutnou pro formulaci latinského odborného textu z oblasti humanitních věd. Naučit se vyhledávat a vhodně používat odlehlejší odborné termíny a utvářet srozumitelný a korektní latinský text. Rozšířit a uplatnit dovednosti z latinské stylistiky při vytváření latinského textu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student:
- obeznámen se slovní zásobou nutnou k formulaci latinského odborného textu z oblasti humanitních věd;
- bude schopen vyhledat odlehlejší termíny ve slovnících;
- ovládne základy latinské sytlistiky a zásady formulace latinského souvětí;
- bude schopen sestavit summarium nebo odborný text.
Osnova
 • 1) Latinská frazeologie.
 • 2) Seznámení s různými typy latinských stylů s důrazem na odborný styl.
 • 3) Seznámení s neolatinskými texty.
 • 4) Formulace kratších textů v latině.
 • 5) Latinská formulace summaria.
Literatura
  povinná literatura
 • SCHÖNBERGER, Otto. Lateinische Phraseologie. 4. unveränderte Aufl. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1979. 148 s. ISBN 353301441X. info
  neurčeno
 • MAURACH, Gregor. Lateinische Stilübungen :ein Lehrbuch zum Selbstunterricht. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997. 160 s. ISBN 3-534-13692-6. info
 • MAURACH, Gregor. Interpretation lateinischer Texte : ein Lehrbuch zum Selbstunterricht. Darmstadt: WBG, 2007. xvi, 174. ISBN 9783534197002. info
 • MAURACH, Gregor. Lateinische Dichtersprache. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995. xxi, 289. ISBN 3534128117. info
 • MENGE, Hermann. Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik. Edited by Friedrich Maier - Thorsten Burkard - Markus Schauer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000. xxxviii, 1. ISBN 3-534-13661-6. info
Výukové metody
Kurz je praktickým cvičením. Studenti překládají a interpretují latinské odborné texty do češtiny - zvl. lingvistické, především se však soustřeďují na překlady z češtiny do latiny. Vyžaduje se domácí práce a aktivní účast v hodinách.
Metody hodnocení
Předpokladem ke složení kolovia je aktivní účast v hodinách, průběžná příprava domácích úkolů, 75% docházka a vypracování latinského textu v rozsahu 1800 znaků dle zadání.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/LJ159